Rijksoverheid

Wettenpocket Participatiewet

Titel regeling
Regeling uitzondering inlichtingenplicht
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling uitzondering inlichtingenplicht; Algemene Ouderdomswet; Algemene nabestaandenwet; Algemene Kinderbijslagwet; Participatiewet; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Geldend vanaf
1-10-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 maart 2017, 2017-0000044513, tot vaststelling van de uitzondering van de inlichtingenplicht

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 49 van de Algemene Ouderdomswet, artikel 35, eerste lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 15, tweede lid, onderdeel a, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet, artikel 13, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en artikel 13, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • basisregistratie personen: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen;

 • college: het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • polisadministratie: de polisadministratie, bedoeld in artikel 33 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 2. Administratie

De basisregistratie personen, en de polisadministratie zijn administraties als bedoeld in artikel 49 van de Algemene Ouderdomswet, artikel 35, eerste lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 15, tweede lid, onderdeel a, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet, artikel 13, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en artikel 13, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Artikel 3. Inlichtingenplicht aan de SVB

 • 1. De inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 49 van de Algemene Ouderdomswet, geldt niet ten aanzien van gegevens die in de basisregistratie personen zijn opgenomen ten aanzien van:

  • a. de nationaliteit, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 4° van de Wet basisregistratie personen;

  • b. het sluiten of eindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet basisregistratie personen, voor zover dat in Nederland heeft plaatsgevonden;

  • c. een adreswijziging als bedoeld in artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen, indien de adreswijziging geldt voor alle gezinsleden;

  • d. overlijden als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 1°, van de Wet basisregistratie personen.

 • 2. De inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 49 van de Algemene Ouderdomswet, geldt niet voor de volgende gegevens ten aanzien van de echtgenoot die als natuurlijk persoon is opgenomen in de polisadministratie en op wie artikel 8 van de Algemene Ouderdomswet van toepassing is:

  • a. wijzigingen in de inkomstenverhouding, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onderdeel i, van het Besluit SUWI;

  • b. wijzigingen in de hoogte van het loon blijkend uit de loongerelateerde gegevens, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onderdeel j, van het Besluit SUWI.

 • 3. De inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 49 van de Algemene Ouderdomswet, geldt niet voor de volgende gegevens ten aanzien van de pensioengerechtigde die als natuurlijk persoon is opgenomen in de polisadministratie en op wie artikel 12 van de Algemene Ouderdomswet van toepassing is:

  • a. wijzigingen in de inkomstenverhouding, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onderdeel i, van het Besluit SUWI;

  • b. wijzigingen in de hoogte van het loon blijkend uit de loongerelateerde gegevens, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onderdeel j, van het Besluit SUWI.

 • 4. De inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 49 van de Algemene Ouderdomswet en artikel 25 van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, geldt niet ten aanzien van gegevens die in de basisregistratie personen zijn opgenomen ten aanzien van:

  • a. de nationaliteit, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 4°, van de Wet basisregistratie personen;

  • b. het sluiten of eindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet basisregistratie personen, voor zover dat in Nederland heeft plaatsgevonden;

  • c. een adreswijziging als bedoeld in artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen, indien de adreswijziging geldt voor alle gezinsleden;

  • d. overlijden als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 1°, van de Wet basisregistratie personen.

 • 5. De inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 49 van de Algemene Ouderdomswet en artikel 25 van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, geldt niet voor de volgende gegevens ten aanzien van de rechthebbende die als natuurlijk persoon is opgenomen in de polisadministratie:

  • a. wijzigingen in de inkomstenverhouding, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onderdeel i, van het Besluit SUWI;

  • b. wijzigingen in de hoogte van het loon blijkend uit de loongerelateerde gegevens, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onderdeel j, van het Besluit SUWI.

 • 6. De inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 35, eerste lid van de Algemene nabestaandenwet, geldt niet ten aanzien van gegevens die in de basisregistratie personen zijn opgenomen ten aanzien van:

  • a. het door de nabestaande of wees niet langer bezitten van de nationaliteit van één der lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, voor zover de overledene onderworpen is geweest aan de wetgeving van ten minste één van deze lidstaten en op het moment van overlijden niet de nationaliteit van één van de lidstaten bezat;

  • b. het sluiten of eindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet basisregistratie personen, voor zover dat in Nederland heeft plaatsgevonden;

  • c. een adreswijziging als bedoeld in artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen indien de adreswijziging geldt voor alle gezinsleden.

 • 7. De inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Algemene nabestaandenwet, geldt niet ten aanzien van de nabestaande die als natuurlijk persoon in de polisadministratie is opgenomen voor:

  • a. wijzigingen in de inkomstenverhouding, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onderdeel i, van het Besluit SUWI;

  • b. de hoogte van het loon blijkend uit de loongerelateerde gegevens, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onderdeel j, van het Besluit SUWI.

 • 8. De inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, geldt niet ten aanzien van gegevens die in de basisregistratie zijn opgenomen ten aanzien van:

  • a. de nationaliteit, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 4°, van de Wet basisregistratie personen;

  • b. het sluiten of eindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet basisregistratie personen, voor zover dat in Nederland heeft plaatsgevonden;

  • c. een adreswijziging als bedoeld in artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen, indien de adreswijziging geldt voor alle gezinsleden;

  • d. geboorte of overlijden als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 1°, van de Wet basisregistratie personen.

 • 9. De inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 17, eerste lid, en 47a, eerste en tweede lid, van de Participatiewet, geldt niet ten aanzien van gegevens die in de basisregistratie personen zijn opgenomen ten aanzien van:

  • a. de nationaliteit, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 4°, van de Wet basisregistratie personen;

  • b. het sluiten of eindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet basisregistratie personen, voor zover dat in Nederland heeft plaatsgevonden;

  • c. een adreswijziging als bedoeld in artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen, indien de adreswijziging geldt voor alle gezinsleden;

  • d. overlijden als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 1°, van de Wet basisregistratie personen.

 • 10. De inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 17, eerste lid, en 47a, eerste en tweede lid, van de Participatiewet, geldt niet voor de volgende gegevens ten aanzien van de belanghebbende die als natuurlijk persoon is opgenomen in de polisadministratie:

  • a. wijzigingen in de inkomstenverhouding, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onderdeel i, van het Besluit SUWI;

  • b. wijzigingen in de hoogte van het loon, blijkend uit de loongerelateerde gegevens, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onderdeel j, Besluit SUWI.

Artikel 4. Inlichtingenplicht aan het college

De inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet, artikel 13, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en artikel 13, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, geldt niet ten aanzien van gegevens die in de basisregistratie zijn opgenomen ten aanzien van:

 • a. een adreswijziging, bedoeld in artikel 2.39 Wet basisregistratie personen;

 • b. het sluiten of eindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet basisregistratie personen.

Artikel 4a. Inlichtingenplicht aan het UWV

 • 1. De inlichtingenplicht van degene die aanspraak maakt op toeslag, of zijn echtgenoot, bedoeld in artikel 12 van de Toeslagenwet, geldt niet ten aanzien van gegevens die in de basisregistratie personen zijn opgenomen ten aanzien van:

  • a. een adreswijziging als bedoeld in artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen;

  • b. gegevens in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 5°, van de Wet basisregistratie personen.

 • 2. De inlichtingenplicht, bedoeld in de artikelen 3:16, eerste lid, onder g, en 3:27, eerste lid, onder f van de Wet arbeid en zorg, artikel 70 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de artikelen 2:7, eerste lid en 3:74, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, artikel 80, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 12 van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, artikel 27, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 25 van de Werkloosheidswet, en artikel 49 van de Ziektewet, geldt niet ten aanzien van gegevens die in de basisregistratie personen zijn opgenomen ten aanzien van:

  • a. een adreswijziging als bedoeld in artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen;

  • b. gegevens in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 5°, van de Wet basisregistratie personen.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2017.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitzondering inlichtingenplicht.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2017
De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher