Rijksoverheid

Wettenpocket Participatiewet

Titel regeling
Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018; Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten; Algemene nabestaandenwet; Algemene Ouderdomswet; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet inkomensvoorziening oudere werklozen; Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Tijdelijke wet pilot loondispensatie; Ziektewet; Toeslagenwet; Werkloosheidswet; Participatiewet; Regeling tegemoetkoming Wajongers; Regeling vermogenswaardering Ioaz; Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW; Kaderwet SZW-subsidies; Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Geldend vanaf
1-7-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 mei 2018, 2018-0000085753, over per 1 juli 2018 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2:8, tweede lid, van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, artikel 2, tweede en vijfde lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 9, zevende lid, van de Algemene Ouderdomswet, artikelen 37, vierde lid, en 38, zesde lid, van de Participatiewet, artikel 2, vijfde lid, van de Regeling tegemoetkoming Wajongers, artikel 5, derde lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz, de artikelen 3, zesde lid, en 8, vierde lid, van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, artikel 9, tweede lid, van de Toeslagenwet, artikel 1b, achtste lid, van de Werkloosheidswet, artikel 15, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 5, derde tot en met het zevende en tiende lid, en 8, vierde, zesde en achtste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikelen 5, vierde tot en met zesde en negende lid, en 8, vijfde, achtste, tiende, twaalfde en dertiende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 14, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en artikel 16, tweede lid, van de Ziektewet;

Deelt mee:

Dat met ingang van 1 juli 2018 in de hierna genoemde wet- en regelgeving de bedragen en percentages zijn gewijzigd en als volgt komen te luiden:

A. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

[Wijzigt het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten.]

B. Algemene nabestaandenwet

 • 1. De brutonabestaandenuitkering, bedoeld in artikel 17 van de Algemene nabestaandenwet, bedraagt:

  • a. in het eerste lid: € 1.186,73;

  • b. in het tweede lid: € 762,73; en

  • c. in het vijfde lid: € 762,73.

 • 2. De brutowezenuitkering, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet, bedraagt:

  • a. voor een kind dat jonger is dan 10 jaar: € 379,75;

  • b. voor een kind dat 10 jaar of ouder doch jonger dan 16 jaar is: € 569,63; en

  • c. voor een kind dat 16 jaar of ouder doch jonger dan 21 jaar is: € 759,51.

 • 3. De brutonabestaandenuitkering, bedoeld in artikel 70, eerste lid, onderdeel d, van de Algemene nabestaandenwet, bedraagt: € 867,92.

 • 4. Het percentage, genoemd in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene nabestaandenwet, bedraagt: 177,50%.

C. Algemene Ouderdomswet

Het brutoouderdomspensioen, bedoeld in artikel 9, vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet, bedraagt:

 • a. in onderdeel a: € 1.156,43; en

 • b. in onderdeel b: € 789,81.

D. Participatiewet

 • 1. [Wijzigt de Participatiewet.]

 • 2. [Wijzigt de Participatiewet.]

 • 3. [Wijzigt de Participatiewet.]

 • 4. [Wijzigt de Participatiewet.]

 • 5. [Wijzigt de Participatiewet.]

 • 6. [Wijzigt de Participatiewet.]

 • 7. Het percentage, genoemd in artikel 37, tweede lid, van de Participatiewet, bedraagt: 177,50%.

E. Regeling tegemoetkoming Wajongers

[Wijzigt de Regeling tegemoetkoming Wajongers.]

F. Regeling vaststelling grondslagen IOAW

[Wijzigt de Regeling vaststelling grondslagen IOAW.]

G. Regeling vaststelling grondslagen IOAZ

[Wijzigt de Regeling vaststelling grondslagen IOAZ.]

H. Regeling vermogenswaardering IOAZ

[Wijzigt de Regeling vermogenswaardering IOAZ.]

I. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

[Wijzigt de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW.]

J. Toeslagenwet

[Wijzigt de Toeslagenwet.]

K. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

L. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

M. Werkloosheidswet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en Ziektewet

Het percentage, bedoeld in artikel 1b, zevende lid, van de Werkloosheidswet, artikel 15, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 14, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en artikel 16, eerste lid, van de Ziektewet, bedraagt: 1,03%.

Deze mededeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 mei 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees