Rijksoverheid

Wettenpocket Participatiewet

Titel regeling
Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018; Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten; Algemene nabestaandenwet; Algemene Ouderdomswet; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet inkomensvoorziening oudere werklozen; Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Tijdelijke wet pilot loondispensatie; Ziektewet; Toeslagenwet; Werkloosheidswet; Arbeidstijdenbesluit; Arbeidstijdenwet; Besluit tegemoetkoming Anw-ers; Remigratiewet; Besluit uitvoering kinderbijslag; Algemene Kinderbijslagwet; Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen; Wet arbeid vreemdelingen; Participatiewet; Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004; Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ; Algemene bijstandswet; Wet inkomensvoorziening kunstenaars; Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004; Invoeringswet Wet werk en bijstand; Wet werk en inkomen kunstenaars; Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014; Kaderwet SZW-subsidies; Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Regeling vermogenswaardering Ioaz; Reïntegratiebesluit; Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
Geldend vanaf
1-1-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2017, 2017-0000185541, over per 1 januari 2018 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2:8, tweede lid, van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, artikel 2, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 9, zevende lid, van de Algemene Ouderdomswet, artikel 2.1:1, vierde lid, van het Arbeidstijdenbesluit, artikel 2, tweede en derde lid, van het Besluit tegemoetkoming Anw-ers, artikel 60, eerste en derde lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, de artikelen 3, tweede lid, 4, tweede lid, 5, tweede lid, en 6, tweede lid, van het Besluit uitvoering kinderbijslag, de artikelen 1d, vierde lid, en 1i, derde lid van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, de artikelen 37, vierde lid, 38, eerste tot en met derde lid en vijfde en zesde lid, en 39, eerste lid, van de Participatiewet, artikel 5, derde lid, van de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004, artikel 19 van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014, de artikelen 5, derde tot en met zevende en tiende lid en 8, vierde, zesde en achtste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de artikelen 5, vierde tot en met zesde en negende lid, en 8, vijfde, achtste, tiende, twaalfde en dertiende lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 5, derde lid, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz, artikel 15, vijfde lid, van het Reïntegratiebesluit, artikel 9 van de Toeslagenwet, de artikelen 3, zesde lid, en 8, vierde lid, van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, artikel 63a, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 65l, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 67i, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 3:75, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

Deelt mee:

Dat met ingang van 1 januari 2018 in de hierna genoemde regelgeving de bedragen zijn gewijzigd en als volgt komen te luiden:

A. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

[Wijzigt het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten.]

B. Algemene nabestaandenwet

 • 1. De brutonabestaandenuitkering, bedoeld in artikel 17 van de Algemene nabestaandenwet, bedraagt:

  • a. in het eerste lid: € 1.178,38;

  • b. b. in het tweede lid: € 755,84; en

  • c. c. in het vijfde lid: € 755.84.

 • 2. De brutowezenuitkering, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Algemene nabestaandenwet, bedraagt:

  • a. in onderdeel a: € 377,08;

  • b. in onderdeel b: € 565,62; en

  • c. in onderdeel c: € 754,16.

 • 3. De brutonabestaandenuitkering, bedoeld in artikel 70, eerste lid, onderdeel d, van de Algemene nabestaandenwet, bedraagt: € 862,24.

C. Algemene Ouderdomswet

Het bruto-ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 9, vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet, bedraagt:

 • a. in onderdeel a: € 1.148,40; en

 • b. in onderdeel b: € 782,95.

D. Arbeidstijdenbesluit

Het bedrag van het jaarlijks in geld vastgestelde loon, bedoeld in artikel 2.1:1, eerste lid, onderdeel a, van het Arbeidstijdenbesluit, bedraagt: € 61.350,00.

E. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

[Wijzigt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.]

F. Besluit tegemoetkoming Anw-ers

[Wijzigt het Besluit tegemoetkoming Anw-ers.]

G. Besluit uitvoering kinderbijslag

[Wijzigt het Besluit uitvoering kinderbijslag.]

H. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

[Wijzigt het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen.]

I. Participatiewet

 • 1. [Wijzigt de Participatiewet.]

 • 2. [Wijzigt de Participatiewet.]

 • 3. [Wijzigt de Participatiewet.]

 • 4. [Wijzigt de Participatiewet.]

 • 5. [Wijzigt de Participatiewet.]

 • 6. [Wijzigt de Participatiewet.]

 • 7. [Wijzigt de Participatiewet.]

 • 8. [Wijzigt de Participatiewet.]

 • 9. [Wijzigt de Participatiewet.]

 • 10. [Wijzigt de Participatiewet.]

 • 11. Het percentage, genoemd in artikel 37, tweede lid, van de Participatiewet, bedraagt: 178,75%.

J. Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004

[Wijzigt de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004.]

K. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014

[Wijzigt de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014.]

L. Regeling vaststelling grondslagen IOAW

[Wijzigt de Regeling vaststelling grondslagen IOAW.]

M. Regeling vaststelling grondslagen IOAZ

[Wijzigt de Regeling vaststelling grondslagen IOAZ.]

N. Regeling vermogenswaardering Ioaz

[Wijzigt de Regeling vermogenswaardering IOAZ.]

O. Reïntegratieregeling

[Wijzigt de Reïntegratieregeling.]

P. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW

[Wijzigt de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW.]

Q. Toeslagenwet

[Wijzigt de Toeslagenwet.]

R. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

S. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

T. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

[Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening.]

Deze mededeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees