Rijksoverheid

Wettenpocket Participatiewet

Titel regeling
Besluit vaststelling aanvang overgangstermijnen aangaande registratie jeugd- en gezinsprofessionals in kwaliteitsregister jeugd
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit vaststelling aanvang overgangstermijnen aangaande registratie jeugd- en gezinsprofessionals in kwaliteitsregister jeugd; Besluit Jeugdwet; Jeugdwet; Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Ambtenarenwet; Arbeidstijdenwet; Wet basisregistratie personen; Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen; Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; Wet bescherming persoonsgegevens; Grondwet; Burgerlijk Wetboek Boek 1; Wet op de jeugdzorg; Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens; Wet Justitie-subsidies; Wet op de omzetbelasting 1968; Wet politiegegevens; Politiewet 2012; Wetboek van Strafrecht; Wetboek van Strafvordering; Wet studiefinanciering 2000; Tabaks- en rookwarenwet; Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; Zorgverzekeringswet; Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten; Uitvoeringsbesluit Wmo 2015; Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; Wet wettelijke grondslag bdu siv; Mededingingswet; Participatiewet; Kwaliteitswet zorginstellingen; Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte; Kaderwet militaire pensioenen; Wet maatschappelijke ondersteuning; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet toelating zorginstellingen; Wet financiering sociale verzekeringen; Financiële-verhoudingswet; Veteranenwet
Geldend vanaf
28-12-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Rechtsbescherming van 15 december 2017, houdende vaststelling van de aanvang van de overgangstermijnen aangaande de registratie van jeugd- en gezinsprofessionals in het kwaliteitsregister jeugd

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op de artikelen 5.1.4, eerste lid, van het Besluit Jeugdwet, 4.1.6, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, 3b van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en 48g van de Wet Justitie-subsidies;

Besluiten;

Artikel 1

De termijnen, bedoeld in de artikelen 5.1.2 en 5.1.3 van het Besluit Jeugdwet en 4.1.4 en 4.1.5 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 vangen ten aanzien van jeugd- en gezinsprofessionals aan op 1 januari 2018.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker