Rijksoverheid

Wettenpocket Participatiewet

Titel regeling
Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland
Type
Zbo
Wetsfamilie
Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland; Participatiewet; Algemene wet bestuursrecht
Geldend vanaf
21-1-2009
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Sociale Verzekeringsbank, tot verlening van mandaat aan de Chefs de Postes met betrekking tot het in spoedgevallen uitkeren van bijzondere bijstand in het kader van de uitvoering van de WWB in het buitenland

De Sociale Verzekeringsbank (hierna te noemen SVB),

Gelet op artikel 78h van de Wet werk en bijstand, zoals deze is gewijzigd met ingang van 1 januari 2009, artikel 1.2, onder c, van het Convenant met betrekking tot verlening Bijstand Buitenland (hierna Convenant) en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Omvang van het mandaat

De Raad van Bestuur van de SVB verleent aan de Chefs de Postes van het Ministerie van Buitenlandse Zaken mandaat en machtiging om in gevallen waarin sprake is van een levensbedreigende situatie of een situatie waarin geen uitstel mogelijk is, dat wil zeggen dat de uitbetaling binnen drie weken moet hebben plaatsgevonden, besluiten te nemen om bijzondere bijstand als bedoeld in artikel 78 h van de Wet werk en bijstand, en als bedoeld in artikel 35, eerste lid van de Wet werk en bijstand, toe te kennen en uit te betalen of deze te weigeren.

Artikel 2. Ondermandaat

De Chefs de Postes van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen met betrekking tot de bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hen ressorterende functionarissen.

Artikel 3. Protocol Uitvoering Bijzondere Bijstand

Het in artikel 1 genoemde mandaat is nader uitgewerkt in een Protocol Uitvoering Bijzondere Bijstand.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland.

Amstelveen, 6 januari 2009
Namens de

Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank

:

voorzitter van de Raad van Bestuur SVB

,

E.F. Stoové