Rijksoverheid

Wettenpocket Participatiewet

Titel regeling
Besluit loon- en inkomenssuppletie
Type
Zbo
Wetsfamilie
Besluit loon- en inkomenssuppletie; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; Reïntegratiebesluit; Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Ziektewet; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Participatiewet
Geldend vanaf
3-8-2006
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit loon- en inkomenssuppletie

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen,

Gelet op de artikelen 65c en 65d van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67a en 67b van de Wet arbeidsongeschiktheidverzekering zelfstandigen, 59f en 59g van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en 16 en 17 van het Reïntegratiebesluit;

Besluit:

Artikel 1. Recente schattingsgegevens

Bij de berekening van de hoogte van de loon- of inkomenssuppletie aan de hand van artikel 16 of 17 van het Reïntegratiebesluit wordt uitgegaan van de resterende verdiencapaciteit zoals die bij de meest recente arbeidsongeschiktheidsbeoordeling is vastgesteld.

Artikel 2. Jonggehandicapten jonger dan 18

De resterende verdiencapaciteit van een jonggehandicapte die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en ten aanzien van wie nog geen arbeidsongeschiktheidsbeoordeling heeft plaatsgevonden, wordt vastgesteld op het wettelijk minimumloon dat hoort bij de leeftijd van de jonggehandicapte.

Artikel 3. Dienstbetrekkingen van korte duur

Geen loonsuppletie wordt toegekend indien een dienstbetrekking wordt aangegaan voor een kortere duur dan zes maanden.

Artikel 4. Kennelijk onbedoeld gebruik

Geen loon- of inkomenssuppletie wordt toegekend indien naar het oordeel van het UWV sprake is van kennelijk onbedoeld gebruik.

Artikel 5. Intrekking Lisv-mededeling

De Regeling loon- en inkomenssuppletie arbeidsgehandicapten (Mededeling M 2000.056 van het Landelijk instituut sociale verzekeringen) wordt ingetrokken, doch blijft van toepassing op aanvragen van loon- of inkomenssuppletie die betrekking hebben op een dienstbetrekking die vóór 29 december 2005 is aangevangen, respectievelijk een herplaatsing of de start of herstart in een zelfstandig beroep of bedrijf die vóór die datum heeft plaatsgevonden.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van plaatsing in de Staatscourant, en werkt terug tot en met 29 december 2005.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 18 juli 2006
De

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst