Rijksoverheid

Wettenpocket Participatiewet

Titel regeling
Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2021
Type
Zbo
Wetsfamilie
Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2021; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; Wet overige OCW-subsidies; Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Participatiewet
Geldend vanaf
2-2-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2021

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op het bepaalde in de artikelen 34a, 35 en 36 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de artikelen 2:22 en 2:23 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en artikel 19a Wet overige OCW-subsidies, artikel 3a.1.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de artikelen 7 en 10g Participatiewet;

Besluit:

Artikel 1

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het toekennen van voorzieningen voor de werksituatie of de onderwijssituatie en bij het toekennen van een tolkvoorziening voor de leefsituatie, de normbedragen zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit. De indexering per 1 januari 2021, zoals bedoeld in artikel 2 van dit besluit, is reeds in de bijlage bij dit besluit vermelde normbedragen op en na 1 januari 2021 verwerkt.

Artikel 2

UWV indexeert de normbedragen voorzieningen als volgt:

 • 1. Tweemaal per jaar, per 1 januari, en per 1 juli normbedrag B11 met dezelfde index als het wettelijk minimumloon;

 • 2. Jaarlijks, per 1 januari:

  • a. De normbedragen C20-I, C20-III en Z1 tot en met Z3 met dezelfde index als het maximum premieloon;

  • b. De normbedragen met de codes C18-II, C18-III en C18-IV, C22, C25-I, C25-V, C26-I, C 26-II, C27, C31 tot en met C34, C71, E17-A1 en E17-A2, G22-I en I12 met de consumentenprijsindex (CPI);

  • c. De normbedragen met de codes E17-I tot en met E17-III en E17-A3 en Q1 en Q2 met dezelfde index als de cao-lonen in de gezondheids- en welzijnszorg;

  • d. Normbedrag Z4 op basis van het door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgestelde percentage.

 • 3. De aanpassingspercentages per 1 januari 2021 bedragen;

  • a. Voor het normbedrag dat wordt geïndexeerd op basis van het wettelijke minimumloon: 0,29%. Dit betreft het aanpassingspercentage zoals opgenomen in de Regeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 oktober 2020, nummer 2020 -0000133577;

  • b. Voor de normbedragen die worden geïndexeerd met dezelfde index als het maximum premieloon: 1,92%;

  • c. Voor de normbedragen die worden geïndexeerd met de CPI: 1,11% Het betreft hier het indexcijfer september 2020;

  • d. Voor de normbedragen, die worden geïndexeerd op basis van de cao-lonen in de gezondheids- en welzijnszorg: 3,78%. Het betreft hier het indexcijfer september 2020.

  • e. Voor normbedrag Z4 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het indexcijfer vastgesteld op 1,12%.

Artikel 3

UWV laat periodiek onafhankelijk (markt)onderzoek uitvoeren naar de actualiteit van de normbedragen.

Artikel 4

Het Besluit Normbedragen Voorzieningen 2020 (Staatscourant van 15 september 2020, nummer 47429) wordt per 1 januari 2021 ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2021.

Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 8 december 2020

M.R.P.M. Camps

Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage

NORMBEDRAGEN VOORZIENINGEN 01 JANUARI 2021
   

Normbedrag geldend op en na 01-07-2020

Normbedrag geldend op en na 01-01-2021

B11

Drempelbedrag (incl. BTW)

€ 143,45

€ 143,87

C18-II

Normbedrag referentieauto (incl. BTW)

€ 5.102,84

€ 5.159,27

C18-III

Eigen bijdrage verzekeringskosten

€ 54,16

€ 54,76

C18-IV

Eigen bijdrage motorrijtuigenbelasting

€ 47,38

€ 47,90

C20-I

Inkomensgrens vervoersvoorzieningen

€ 40.051,90

€ 40.819,84

C20-III

Inkomensgrens vervoersvoorzieningen

€ 60.077,84

€ 61.229,75

C22

Kilometervergoeding bruikleenauto

€ 0,13

€ 0,14

C25-I

Kilometervergoeding gebruik eigen personenauto

€ 0,36

€ 0,37

C25-V

Kilometervergoeding gebruik eigen bestelauto/bus

€ 0,51

€ 0,51

C26-I

Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer onder de inkomensgrens C20-I

€ 0,18

€ 0,18

C26-II

Algemeen gebruikelijke kosten woon-werkvervoer per kilometer boven de inkomensgrens C20-I en C20-III

€ 0,36

€ 0,37

C27

Normbedrag maximale eigen bijdrage woon-werkvervoer

€ 230,73

€ 233,28

C31

Taxikostenvergoeding leefdomein

€ 5.688,33

€ 5.751,23

C32

Taxikostenvergoeding leefdomein voor personen met een visuele beperking

€ 2.844,16

€ 2.875,61

C33

Rolstoeltaxivergoeding leefdomein

€ 7.260,68

€ 7.340,97

C34

Combinatievergoeding (taxi + overig vervoer) leefdomein

€ 2.844,16

€ 2.875,61

C71

Vergoeding reiskosten voor een begeleider

€ 1.405,50

€ 1.421,05

E17-I

Uurvergoeding geregistreerde tolk werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

€ 55,74

€ 57,85

E17-II

Uurvergoeding geregistreerde tolk leefdomein (bedrag excl. BTW)

€ 57,26

€ 59,43

E17-III

Uurvergoeding voor intermediaire dienstverlener werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

€ 21,81

€ 22,64

E17-A1

Reisvergoeding geregistreerde tolk onderwijs/werkdomein (bedrag excl. BTW)

€ 0,72

€ 0,73

E17-A2

Reisvergoeding geregistreerde tolk leefdomein (bedrag excl. BTW)

€ 0,62

€ 0,62

E17-A3

Reisvergoeding voor intermediaire dienstverlener werk/onderwijsdomein (bedrag excl. BTW)

€ 0,32

€ 0,34

G22-I

Vergoeding computer (bedrag incl. BTW)

€ 825,21

€ 834,34

I12

Normbedrag voor verstrekking in bruikleen (Contractuele uitzonderingen zijn mogelijk)

€ 2.964,02

€ 2.996,80

Q1

Uurvergoeding voor Persoonlijke ondersteuning/Jobcoaching (bedrag excl. BTW)

€ 89,02

€ 92,39

Q2

Subsidiebedrag voor interne jobcoaching

   
 

begeleidingsregime jaar 1 licht

€ 2.825,97

€ 2.932,92

 

begeleidingsregime jaar 1 midden

€ 4.814,61

€ 4.996,83

 

begeleidingsregime jaar 1 intensief

€ 7.117,25

€ 7.386,62

       
 

begeleidingsregime jaar 2 licht

€ 1.465,32

€ 1.520,77

 

begeleidingsregime jaar 2 midden

€ 2.407,31

€ 2.498,42

 

begeleidingsregime jaar 2 intensief

€ 3.558,63

€ 3.693,31

       
 

begeleidingsregime jaar 3 licht

€ 1.465,32

€ 1.520,77

 

begeleidingsregime jaar 3 midden

€ 1.465,32

€ 1.520,77

 

begeleidingsregime jaar 3 intensief

€ 2.825,97

€ 2.932,92

       
 

Subsidiebedrag voor interne jobcoaching voor een proefplaatsing

   
 

begeleidingsregime licht

€ 523,33

€ 543,13

 

begeleidingsregime midden

€ 627,99

€ 651,76

 

begeleidingsregime intensief

€ 837,32

€ 869,01

Z1

Inkomensgrens voor startende zelfstandige

€ 89.479,50

€ 91.195,15

Z2

Vergoeding kosten begeleiding startende zelfstandigen voor en na de start (bedrag excl. BTW)

€ 4.026,58

€ 4.103,78

Z3

Voorbereidingskrediet startende zelfstandigen (bedrag incl. BTW)

€ 3.131,77

€ 3.191,82

Z4

Starterskrediet

€ 37.398,00

€ 37.816,86