Rijksoverheid

Wettenpocket Participatiewet

Titel regeling
Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2016
Type
Zbo
Wetsfamilie
Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2016; Regeling SUWI; Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Werkloosheidswet; Besluit SUWI; Algemene bijstandswet; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten; Wet inschakeling werkzoekenden; Participatiewet; Wet werk en inkomen kunstenaars; Besluit Inlichtingenbureau gemeenten; Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Wet verbetering poortwachter; Wet financiering sociale verzekeringen
Geldend vanaf
29-9-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2016

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 van de Regeling SUWI;

Besluit:

Artikel 1

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert per 1 juli 2016 bij het uitvoeren van de individuele re-integratieovereenkomst de voorwaarden zoals opgenomen in het Inkoopkader 2016-2020 Re-integratiediensten voor klanten met een AG- of ZW-uitkering. Het Inkoopkader is te benaderen via www.uwv.nl/zakelijk.

Artikel 2

Het Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2013, gepubliceerd in de Staatscourant van 30 april 2013, nummer 11203, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2016.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Inkoopkader Individuele Re-integratieovereenkomst UWV 2016.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 6 september 2016

B. J. Bruins,

VoorzitterRaad van bestuur UWV.