Rijksoverheid

Wettenpocket Participatiewet

Titel regeling
Besluit Beleidsregels SVB 2016
Type
Zbo
Wetsfamilie
Besluit Beleidsregels SVB 2016; Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Participatiewet; Remigratiewet; Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW; Kaderwet SZW-subsidies; Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014; Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose; Wet milieubeheer; Boetebesluit socialezekerheidswetten; Wet inkomensvoorziening kunstenaars; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; Ziektewet; Werkloosheidswet; Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten; Algemene Kinderbijslagwet; Algemene nabestaandenwet; Algemene Ouderdomswet; Toeslagenwet; Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; Wet inkomensvoorziening oudere werklozen; Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
Geldend vanaf
18-6-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit Beleidsregels SVB 2016

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 47a Participatiewet, artikel 8a van de Remigratiewet, de paragrafen 3 en 4 van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, artikel 20 van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 en artikel 9 van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten en het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;

Besluit:

Artikel 1

Bij de uitvoering van de in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde wetten, de Participatiewet, de Remigratiewet, de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 en de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom, past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Het Besluit Beleidsregels SVB 2013 (Stcrt. 2014, nr. 13017), het Besluit Beleidsregels SVB 2014 (Stcrt. 2015, nr. 562) en het Besluit SVB Beleidsregels WWB 2012 (Stcrt. 2013, nr. 4772) worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels SVB 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij het hoofdkantoor en de locaties van de Sociale verzekeringsbank. De inhoud van de bijlage kan tevens worden ingezien via het internet op www.svbbeleidsregels.nl

Amstelveen, 15 augustus 2016

De voorzitter van de Raad van bestuur,

M.R. Schurink

Bijlage

[Ligt ter inzage bij het hoofdkantoor en de locaties van de Sociale verzekeringsbank en is gepubliceerd op www.svb.nl/beleidsregels.]