Rijksoverheid

Wettenpocket Arbeidsomstandighedenwet

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
4-3-2021
Downloads
1082
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Arbeidsomstandighedenwet. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Arbeidsomstandighedenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Zbo ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012  
 
Versie geldend vanaf : 24-04-2012
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit Wiv 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
AMvB Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2008
Beleidsregel Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Beleidsregel Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit memorandum 60  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2004
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012  
 
Versie geldend vanaf : 12-09-2017
Ministeriele-regeling Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 05-12-2019
AMvB Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2018
AMvB Arbeidsomstandighedenbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Arbeidsomstandighedenregeling  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2021
AMvB Asbestverwijderingsbesluit 2005  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Beleidsregel Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 26-02-2021
Beleidsregel Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2019
Beleidsregel Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 arbeidsomstandighedenwetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 31-07-2015
Beleidsregel Beleidsregel liften 2016  
 
Versie geldend vanaf : 08-06-2016
Beleidsregel Beleidsregel maatregelenbeleid (her)registratie arbowetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2020
Beleidsregel Beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Beleidsregel Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Zbo Beleidsregelbesluit ’Van WGGA naar WG’  
 
Versie geldend vanaf : 04-01-2016
Ministeriele-regeling Beschikking aanwijzing Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
AMvB Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing methoden of producten ex voorschrift 5.1.7 bijlage 2 Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater  
 
Versie geldend vanaf : 24-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthouders windenergie op zee  
 
Versie geldend vanaf : 05-04-2017
AMvB Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
AMvB Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Besluit instelling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Milieu  
 
Versie geldend vanaf : 18-11-2016
AMvB Besluit risico's zware ongevallen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2015
AMvB Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit tot aanwijzing van de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen als verwerker als bedoeld in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen in verband met het beheer van het Register Veilig werken met explosieve stoffen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet, bedoeld in artikel 10, derde lid, Drinkwaterwet, voor 2012 en 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2011
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, bedoeld in artikel 10, tweede lid, Drinkwaterwet, en van gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet, voor 2016 en 2017  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2015
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, ex artikel 10, tweede lid, Drinkwaterwet, voor 2018 en 2019  
 
Versie geldend vanaf : 26-10-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling maximaal toegestane aandeel eigen vermogen, ex artikel 10, tweede lid, Drinkwaterwet, voor 2020 en 2021  
 
Versie geldend vanaf : 02-11-2019
AMvB Drinkwaterbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling Drinkwaterregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Erkenning ECN als instelling bevoegd tot verstrekken persoonlijke controlemiddelen  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-1987
AMvB Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2010
Ministeriele-regeling Klachtenregeling Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Ministeriele-regeling Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2018
AMvB Loodsplichtbesluit 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Productenbesluit asbest  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2008
Ministeriele-regeling Productenregeling asbest  
 
Versie geldend vanaf : 30-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen OCW 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2019
Ministeriele-regeling Regeling Raadsman SZW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2017
Ministeriele-regeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Ministeriele-regeling Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2019
Ministeriele-regeling Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling duikopleidingen Defensie 2014  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2014
Ministeriele-regeling Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen  
 
Versie geldend vanaf : 11-05-2007
Ministeriele-regeling Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Ministeriele-regeling Regeling nucleaire drukapparatuur  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2018
Ministeriele-regeling Regeling risico’s zware ongevallen  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2016
Ministeriele-regeling Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018  
 
Versie geldend vanaf : 06-02-2021
Ministeriele-regeling Regeling team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling vergoeding beeldschermbril OCW 2006  
 
Versie geldend vanaf : 18-10-2006
Ministeriele-regeling Regeling verlof en STP jeugdigen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2014
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2019
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen AZ  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK  
 
Versie geldend vanaf : 08-08-2013
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Financiën exclusief Belastingdienst  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2015
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen SZW  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2017
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen VWS  
 
Versie geldend vanaf : 03-03-2017
Ministeriele-regeling Regeling wijziging diverse regelingen (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
AMvB Reglement justitiële jeugdinrichtingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Beleidsregel Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 22-09-2004
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2008
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 30-10-2013
Ministeriele-regeling Tijdelijke vrijstelling van enkele verplichtingen Arbeidsomstandighedenwet COVID-19 2020  
 
Versie geldend vanaf : 11-04-2020
Ministeriele-regeling Tweede tijdelijke vrijstelling van enkele verplichtingen Arbeidsomstandighedenwet COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2021
Circulaire Uitvoering en handhaving van het asbestbeleid door gemeenten  
 
Versie geldend vanaf : 19-06-1995
AMvB Vuurwerkbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2021
AMvB Warenwetbesluit drukapparatuur 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2020
AMvB Warenwetbesluit gastoestellen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2018
AMvB Warenwetbesluit liften 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2020
AMvB Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018  
 
Versie geldend vanaf : 21-04-2018
Ministeriele-regeling Warenwetregeling drukapparatuur 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Warenwetregeling informatie- en rapportagebepalingen SZW-besluiten  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2018
Ministeriele-regeling Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
AMvB Wijzigingsbesluit Arbeidsomstandighedenbesluit, enz. (inrichting registers en vaststellen van eisen aan de professionele uitoefening voor diverse beroepen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit drukapparatuur houdende regels inzake de samenbouw van druksystemen en de ingebruikneming van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen en enige andere besluiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag, enz. (openbaar maken inspectiegegevens)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (implementatie Richtlijn 96/82/EG (toepassing Besluit op ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen))  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2012
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit stralingsbescherming enz. (vereenvoudiging wettelijke regels en vermindering administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
AMvB Wijzigingsbesluit Reglement rijbewijzen, enz. (invoering rijbewijsplicht bestuurders landbouw- en bosbouwtrekkers, enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2015
AMvB Wijzigingsbesluit Vuurwerkbesluit, enz. (verbetering uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Arbeidsomstandighedenregeling (gefaseerde invoering stelsel certificatie (fase 2))  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Arbeidsomstandighedenregeling (verwijzing naar certificatieschema’s)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Drinkwaterregeling (herziening beoordelingsrichtlijn BRL 6010)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Drinkwaterregeling (implementatie Richtlijn (EU) 2015/1787)  
 
Versie geldend vanaf : 27-10-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (niet langer als consumentenvuurwerk aanduiden minivuurpijlen en Romeinse kaarsen en aanpassing categorieaanduiding)  
 
Versie geldend vanaf : 02-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen, enz. (instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (systematiek van erkenning, regels verstrekken bewijs vakbekwaamheid en bestuurlijke boetes)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?