Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit wijziging beleidsregels en vaststelling subsidieplafonds subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Vierde en vijfde openstelling Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit wijziging beleidsregels en vaststelling subsidieplafonds subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Vierde en vijfde openstelling Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
27-11-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 16 november 2020, Min-BuZa.2020.6102-8, tot wijziging van beleidsregels en vaststelling van subsidieplafonds voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Vierde en vijfde openstelling Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op artikel 5.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Aanvragen voor subsidie in de vierde en vijfde openstelling van het Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–20221 worden ingediend in de volgende tijdvakken:

  • a. vierde openstelling: vanaf 1 februari 2021 tot en met 13 mei 2021 om 15:00 uur, Nederlandse tijd;

  • b. vijfde openstelling: 2 augustus 2021 tot en met 28 oktober 2021 om 15:00 uur, Nederlandse tijd.

Artikel 2

  • 1. Voor subsidieverlening in het kader van het Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022 geldt voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 voor aanvragen bedoeld in artikel 1, sub a, een subsidieplafond van € 3,5 miljoen.

  • 2. Voor subsidieverlening in het kader van het Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022 geldt voor de periode vanaf 2 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 voor aanvragen bedoeld in artikel 1, sub b, een subsidieplafond van € 2 miljoen.

  • 3. Indien na toepassing van het eerste lid een deel van het daar bedoelde subsidieplafond resteert, is dit beschikbaar voor aanvragen bedoeld in artikel 1, sub b.

Artikel 3

[Wijzigt het Besluit Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022.]

Artikel 4

Het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 4 juni 2018, Min-BuZa.2018.1204-22, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022) zoals dat luidde voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op de aanvragen die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze,
  • 1

    Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 4 juni 2018, Min-BuZa.2018.1204-22, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022), Stcrt. 2018, nr. 31870.