Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit verlening algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit verlening algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006; Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Algemene wet bestuursrecht
Geldend vanaf
19-6-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 juni 2018, nr. MinBuZa.2018-1291-9 tot verlening van een algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

Artikel 1

 • 1. Aan de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de Minister van Buitenlandse Zaken of de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking besluiten te nemen, rechtshandelingen te verrichten en de daartoe benodigde voorbereidingshandelingen en daarmee samenhangende werkzaamheden te verrichten met het oog op:

  • de toepassing van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, daaronder begrepen het sluiten van uitvoeringsovereenkomsten bij subsidies;

  • het ten laste van de begrotingsmiddelen van vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden buiten de Europese Unie sluiten van bijdrageovereenkomsten met het oog op het verstrekken van financiële middelen aan organisaties gevestigd buiten de Europese Unie, anders dan als betaling voor aan de vertegenwoordiging geleverde goederen of diensten;

  • het sluiten van memoranda of understanding en het sluiten van arrangements met internationale organisaties of overheidsorganen in andere landen met het oog op of verband houdend met de verstrekking van financiële middelen, gericht op de realisering van beleidsdoelstellingen op het gebied van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking of van buitenlandse zaken;

  • het verlenen van assistentie aan en het sluiten van convenanten of overeenkomsten met bedrijven en maatschappelijke organisaties, gericht op de realisering van beleidsdoelstellingen op het gebied van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking of van buitenlandse zaken;

  • de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur voor zover samenhangend met de vorenbedoelde besluiten en (rechts)handelingen.

 • 2. De op grond van het eerste lid verleende bevoegdheden strekken zich mede uit tot het nemen van besluiten op bezwaarschriften voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in mandaat is genomen, en tot het voeren van beroepsprocedures over de krachtens die bevoegdheden genomen besluiten.

Artikel 2

De algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

Het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 7 juni 2017, nr. MinBuZa.2017-712964, tot verlening van een algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland1 en het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 november 2015, nr. MinBuZa.2015.621028, tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor het uitoefenen van taken op het werkterrein van het voormalige agentschap CBI2 worden ingetrokken.

Artikel 4

Ondermandaatbesluiten, volmachten en machtigingen die zijn vastgesteld op grond van het besluit, genoemd in artikel 3, gelden als besluiten inzake mandaat, volmacht en machtiging op grond van dit besluit.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Van dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Buitenlandse Zaken

en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze:
 • 1

  Stcrt 2017, 33014

 • 2

  Stcrt 2015, 40419