Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond DRIVE 2021)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond DRIVE 2021); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
28-11-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 november 2020, Ref. Min-BuZa.2020.6108-8, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 met het oog op de financiering van ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (Subsidieplafond DRIVE 2021)

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken1;
Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 20062;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het programma DRIVE (financiering voor ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden) geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 een subsidieplafond van € 125 miljoen. Bij de berekening van het voor subsidieverstrekking ten laste van dit plafond beschikbare bedrag worden verstrekte middelen die op grond van de aan de subsidie verbonden verplichtingen door de subsidieontvangers aan de minister zijn terugbetaald toegerekend aan het plafond.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze,
  • 1

    Stb. 2005, nr. 137

  • 2

    Strct. 2005, nr. 251