Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Power of Women)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Power of Women); Algemene wet bestuursrecht; Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
30-6-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 24 juni 2020, nr. Min-Buza.2020.5430-40, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Power of Women)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op de artikelen 4.1 tot en met 4.7 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Voor subsidieverlening op grond van Afdeling 4. Mensenrechten, SDG’s; strategische partnerschappen, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van Power of Women geldt voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2025 een subsidieplafond van € 73.500.000,00.

  • 2. Meerjarige subsidies kunnen worden verleend onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:43 van de Algemene wet bestuursrecht, dat daarvoor in de daarop betrekking hebbende begroting voldoende middelen ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op grond van:

  • a. de kwaliteit van de gehonoreerde aanvragen voor een strategisch partnerschap in het kader van Power of Women, overeenkomstig de maatstaven die zijn neergelegd in de bijlage bij het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 22 november 2019, nr. MINBUZA.2019.4593-20, tot vaststelling van beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Women)1, en

  • b. de absorptiecapaciteit van de in de alliantie verenigde organisaties.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2026.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze,
  • 1

    Stcrt. 2019, nr. 65319.