Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit vaststelling subsidieplafond en beperking termijn indienen aanvragen subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (ORET)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit vaststelling subsidieplafond en beperking termijn indienen aanvragen subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (ORET); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
1-8-2007
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 20 juli 2007, nr. DJZ/BR/0687-2007, tot vaststelling van een subsidieplafond en tot beperking van de termijn voor het indienen van aanvragen voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (ORET)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet opde artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op de artikelen 7.2 en 7.3, onder h, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 7.2 en 7.3, onder h, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het programma voor ontwikkelingsrelevante exporttransacties (ORET) geldt voor de jaren 2008 en 2009 een plafond van € 0.

  • 2. Aanvragen voor subsidieverlening in het kader van het programma voor ontwikkelingsrelevante exporttransacties (ORET) ten laste van het subsidieplafond 2007 kunnen tot en met 31 juli 2007 worden ingediend.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze: