Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond 2021 en wijziging beleidsregels MENA Scholarship programme III)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond 2021 en wijziging beleidsregels MENA Scholarship programme III); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
27-11-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 18 november 2020, nr. MINBUZA-2020.6138-24/DAM/20, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond 2021 en wijziging beleidsregels MENA Scholarship programme III)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op de artikelen 2.2, sub a, b en d, 2.3, sub a, b, c, e en f, 9.3, sub c, en 9.4 sub d, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Voor subsidieverlening in het kader van het Middle-East North-Africa Scholarship programme III geldt voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2021 een subsidieplafond van € 1.580.000, waarvan € 980.000 beschikbaar is voor subsidieverlening voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen en € 600.000 voor subsidieverlening voor activiteiten gericht op het aanbieden van Tailor-made trainingen.

  • 2. Van het in het eerste lid bedoelde plafond voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen is € 539.000 beschikbaar voor een eerste openstelling en € 441.000 voor een tweede openstelling;

  • 3. Van het in het eerste lid bedoelde plafond voor activiteiten gericht op het aanbieden van Tailor-made trainingen is € 375.000 beschikbaar voor een eerste openstelling, waarvan € 75.000 beschikbaar is voor trainingen gericht op Algerije, € 75.000 voor trainingen gericht op Iran, € 75.000 voor trainingen gericht op Libië, € 75.000 voor trainingen gericht op Marokko en € 75.000 voor trainingen gericht op Oman, en € 225.000 voor een tweede openstelling, waarvan € 75.000 beschikbaar is voor trainingen gericht op Irak, € 75.000 voor trainingen gericht op Jordanië en € 75.000 voor trainingen gericht op Libanon.

  • 4. De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat voor het deel van de subsidie dat ten laste van een nog niet vastgestelde begroting komt, voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2

[Wijzigt het Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (MENA Scholarship programme-III).]

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die reeds voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

namens deze,