Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (MENA Scholarship programme-III)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (MENA Scholarship programme-III); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
27-11-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 7 september 2020, nr. MINBUZA- 2020.5746-17/DAM/20, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (MENA Scholarship programme-III)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op de artikelen 2.2, sub a, b en d, 2.3, sub a, b, c, e en f, 9.3, sub c, en 9.4 sub d, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.2, sub a, b en d, 2.3, sub a, b, c, e en f, 9.3, sub c, en 9.4 sub d, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Middle-East North-Africa Scholarship programme III gelden voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2022 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels met betrekking tot het MENA (Middle-East North-Africa) Scholarship programme III.

 • 2. De subsidieverlening vindt plaats via verschillende openstellingen waarvoor nadere beleidsregels bekend kunnen worden gemaakt via www.nuffic.nl onder kennisgeving daarvan in de Staatscourant.

Artikel 2

 • 1. Voor subsidieverlening in het kader van het Middle-East North-Africa Scholarship programme III geldt voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2020 een subsidieplafond van € 441.000 voor subsidieverlening voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen en een subsidieplafond van € 0 voor subsidieverlening voor activiteiten gericht op het aanbieden van tailor made trainingen. De voor subsidieverlening beschikbare middelen voor de jaren 2021 en 2022 zullen bij nader besluit in de Staatscourant bekend worden gemaakt.

 • 2. De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat voor het deel van de subsidie dat ten laste van een nog niet vastgestelde begroting komt, voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3

 • 1. Aanvragen voor een subsidie in het kader van het Middle-East North-Africa Scholarship programme III worden ingediend naar aanleiding van subsidieopenstellingen waarvan mededeling wordt gedaan op www.nuffic.nl.

 • 2. Aanvragen voor een subsidie in het kader van het Middle-East North-Africa Scholarship programme III worden ingediend aan de hand van een daartoe door de minister vastgesteld aanvraagformulier en voorzien van de op het aanvraagformulier vermelde bescheiden.1

Artikel 4

De verdeling van de middelen vindt plaats op grond van een beoordeling overeenkomstig de maatstaven die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd, met dien verstande dat uit alle aanvragen die voldoen aan de maatstaven, de aanvragen die het beste daaraan voldoen het eerst voor een subsidie in aanmerking komen, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8, derde lid, sub d, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 5

Het besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 23 juni 2020, nr. Min-BuZa.2020.5435-14, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Nulplafond MENA Scholarship Programme)2 wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die reeds voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

namens deze,

Bijlage Subsidiebeleidskader MENA (Middle-East North-Africa) Scholarship programme III

Hoofdstuk 1

1.1. Inleiding

Het voorliggende subsidiebeleidskader vormt het richtsnoer voor de beoordeling van aanvragen voor een subsidie in het kader van het MENA-Scholarship progamme (MSP-III).

Shiraka

Het MSP-III is onderdeel van het Shiraka-programma. Shiraka streeft naar een duurzame transitie in de Arabische regio die uiteindelijk leidt tot:

 • Pluralisme waarin culturele en religieuze verschillen geaccepteerd worden en waar een mate van inclusiviteit is;

 • Een rule of law die bescherming biedt aan burgerschap, mensenrechten en minderheden;

 • Gunstige condities voor het creëren van economische groei en werkgelegenheid.

1.2. Doelstelling MSP-III

De doelstelling van het MSP-III is tweeledig en behelst: Bijdragen aan organisatorische capaciteitsopbouw in de deelnemende landen door het aanbieden van korte opleidingen aan ‘mid-career professionals’ uit de Arabische regio, die werkzaam zijn bij de overheid, NGO’s of in de private sector. Het tweede doel is het intensiveren van bilaterale relaties door opbouw en bestendiging van het alumninetwerk.

Naast een instrument voor capaciteitsopbouw in specifieke vakgebieden waarbinnen kennisbehoefte bestaat, fungeert het MSP-III als instrument voor de posten om publieksdiplomatie te beoefenen.

De ervaring die de bursalen opdoen tijdens de training of cursus in Nederland versterkt bovendien het beeld van Nederland als kennisland en draagt bij aan positieve beeldvorming over Nederland.

Binnen MSP-III wordt ernaar gestreefd 50% van de met de subsidie te verstrekken beurzen per land toe te kennen aan vrouwelijke kandidaten.

De prioriteiten van de doellanden van MSP-III (zie hierna) worden per land weer gegeven in het Country Focus Document.2

1.3. Beschikbare middelen

In het kader van MSP-III worden middelen beschikbaar gesteld voor subsidieverlening voor activiteiten gericht op het verstrekken van beurzen en voor activiteiten gericht op het aanbieden van Tailor-made trainingen. Voor subsidieverlening in het kader van het MSP-III zal in de periode 2020–2022 in totaal naar verwachting € 3.519.000 beschikbaar zijn. Dit beschikbare bedrag wordt in de periode tot en met 31 december 2022 verdeeld over diverse openstellingen waarin steeds een deel van de totaal beschikbare middelen beschikbaar komt voor aanvragen die in die periodes worden ingediend. De middelen die beschikbaar zijn voor subsidieverlening voor beide soorten onderwijsactiviteiten in de verschillende openstellingen in de jaren 2020 tot en met 2022 zullen periodiek bekend worden gemaakt in de Staatscourant in daartoe strekkende besluiten.

1.4. Uitvoering en beheer

Nuffic voert het MSP-III uit namens de Minister van Buitenlandse Zaken op grond van een aan Nuffic verleend mandaat. Namens de minister zal Nuffic subsidieaanvragen behandelen van en subsidie verstrekken aan Nederlandse Hoger Onderwijs instellingen en Nederlandse instellingen die onderwijstrainingen kunnen aanbieden die ook bijdragen aan de doelstellingen van het programma en beurzen en Tailor-made trainingen (TMT’s) aanbieden aan kandidaten uit de hierna genoemde landen in de MENA-regio.

1.5. Beleidsregels per soort activiteit

In het hierna volgende hoofdstuk 2 en 3 zijn de beleidsregels vastgesteld die worden gehanteerd bij de beoordeling en selectie van subsidieaanvragen voor het verstrekken van individuele beurzen en Tailor-made trainingen.

1.6. Landenlijst en focusthema’s MSP-III

Doellanden MSP-III

Het MSP-III beperkt zich tot subsidieverlening voor activiteiten gericht op de volgende 11 doellanden in de Arabische regio: Algerije, Egypte, Irak, Iran, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Oman, Syrië en Tunesië.

Focusthema’s per land

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie voor de verschillende onderwijsactiviteiten waarvoor MSP-III subsidiemiddelen beschikbaar stelt dienen de subsidieaanvragen relevant te zijn voor Shiraka (zie paragraaf 1.1 Inleiding). Daarnaast gelden binnen die landen prioritaire thema’s. Op de website van Nuffic wordt een overzicht van lokale prioritaire thema’s per land gepubliceerd in het Country Focus Document.3

Thema’s waarvoor subsidie voor TMT’s en individuele beurzen in het kader van OKP4 vergeven worden, komen niet in aanmerking voor subsidieverstrekking in het kader van het MSP-III. Er is sprake van potentiële overlap in vier van de 11 MSP-III doellanden: Irak, Egypte, Libanon, Jordanië en Tunesië.

Hoofdstuk 2. Individuele beurzen

In het kader van MSP-III worden subsidies verstrekt waarmee beurzen kunnen worden verleend aan deelnemers aan Short courses (SC): cursussen waaraan geen graad is verbonden, zoals bijvoorbeeld diplomacursussen of modulen van Bachelor- en Masteropleidingen. De SC duurt tenminste twee weken en ten hoogste 90 dagen. De voor subsidies beschikbare middelen worden per openstelling beschikbaar gesteld. Per jaar worden in de Staatscourant de toepasselijke subsidieplafonds voor de openstellingen die in dat jaar worden gehouden gepubliceerd. De verdeling van de beschikbare middelen vindt per openstelling plaats via een subsidietender aan de hand van de in dit hoofdstuk vastgestelde criteria. Indien voor een openstelling nadere beleidsregels worden vastgesteld, wordt dit daarbij vermeld en komen deze beschikbaar via www.nuffic.nl.

2.1. Landen

Het MSP-III beurzenprogramma beperkt zich voor subsidieverlening voor het verstrekken van individuele beurzen tot de volgende tien doellanden in de Arabische regio: Algerije, Egypte, Irak, Iran, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Syrië en Tunesië.

2.2. Doelgroep

Het MSP-III beurzenprogramma is bedoeld voor individuele beursverstrekking aan kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:

 • De kandidaat is een mid-career professional (t/m 45 jaar);

 • De kandidaat heeft de nationaliteit van en woont en werkt in één van de hierboven onder 2.1 Landen vermelde doellanden, uitgezonderd Syrië; voor kandidaten uit Syrië geldt dat zij de Syrische nationaliteit moeten hebben en wonen en werken in een van de andere doellanden;

 • De kandidaat is werkzaam voor een organisatie die niet beschikt over eigen mogelijkheden voor stafontwikkeling;

 • De kandidaten zijn werkzaam bij één van de volgende typen nationale en/of lokale organisaties: private sector, commissies, NGO’s, ministeries, middelbaar- en hoger (beroeps)onderwijsinstellingen, universiteiten. De kandidaat mag niet werkzaam zijn bij:

  • Een bilaterale of multilaterale organisatie;

  • Een niet-gouvernementele organisatie die internationaal actief is.

 • De kandidaat is toegelaten tot de korte cursus waarvoor door de instelling subsidie wordt aangevraagd;

 • De werkgever van de kandidaat ondersteunt de beursaanvraag middels een positieve referentie;

 • De kandidaat is in bezit van een geldig identiteitsbewijs;

 • De kandidaat beschikt over een government statement indien deze door de lokale overheid verplicht is voor de doelgroep;

 • De kandidaat mag maar één beurs per openstelling aanvragen;

 • De beursaanvraag sluit aan bij de prioriteiten in het kader van het Nederlandse buitenlandbeleid ten aanzien van het betreffende land zoals opgenomen in het Country Focus Document.5

2.3. Subsidieaanvragers

Voor subsidie voor beursverstrekking kunnen in aanmerking komen Nederlandse Onderwijsinstellingen (opleidingsinstituten) die korte (tussen de twee weken en 90 dagen) Engels- en Franstalige cursussen op het niveau van Hoger Onderwijs (HO) dan wel Universitair Onderwijs aanbieden in de vakgebieden die aansluiten bij de thema’s die in het MSP Country Focus Document6 genoemd worden. Beurzen voor een cursus met betrekking tot thema’s waarvoor subsidie voor TMT’s en individuele beurzen in het kader van OKP7 worden vergeven komen niet in aanmerking voor subsidieverstrekking in het kader van het MSP-III.

De onderwijsinstellingen moeten zich hebben gecommitteerd aan de Gedragscode Internationale Student (Code of Conduct International Student) of zijn opgenomen op de lijst van Additionele kenniscentra die participeren in het Orange Knowledge Programme. Beiden zijn te vinden op de website www.internationalstudy.nl.

Voor alle onderwijsinstellingen geldt dat ze voldoende organisatorische en financiële capaciteit moeten hebben om een training te geven. Bovendien moeten de onderwijsinstellingen aantoonbare ervaring hebben in het verzorgen van de gewenste training.

2.4. Van aanvraag tot toekenning

2.4.1. Aanvraagtermijn

Nuffic stelt per jaar twee aanvraagrondes open voor het indienen van een subsidieaanvraag voor het verstrekken van beurzen met een uiterste indiendatum in de maanden april en oktober. Hiervan (openstelling en de precieze uiterste datum van indiening) wordt mededeling gedaan op www.nuffic.nl. In elke aanvraagronde hebben onderwijsinstellingen circa 2 maanden de tijd (tussen de opening en sluiting van de subsidieaanvraagronde).

Beursaanvraag

De kandidaat vraagt de MSP-beurs zelf aan bij één van de onderwijsinstellingen die voldoen aan de hierboven onder 2.3 Subsidieaanvragers genoemde vereisten. De instelling toetst of de kandidaten voldoen aan de toelatingseisen van de betreffende cursus of training en of de kandidaat voldoet aan de hierboven onder 2.2 Doelgroep genoemde drempelcriteria voor de doelgroep (eligibility criteria). De instelling bepaalt vervolgens voor welke kandidaten zij subsidie aanvraagt voor het verstrekken van een MSP-beurs.

Subsidieaanvraag

Per aanvraagronde kunnen instellingen voor een maximaal aantal beurzen subsidie ontvangen. Het maximaal aantal beurzen waar subsidie voor kan worden ontvangen wordt bepaald per instelling aan de hand van de volgende criteria:

 • het voor de betreffende deadline beschikbare subsidiebudget;

 • de gemiddelde kosten van een beurs;

 • het aantal deelnemende instellingen;

 • het aantal beurzen waarvoor aan de instelling in een vorige ronde subsidie is toegekend (indien van toepassing).

Voor elke openstelling wordt op het aanvraagformulier de berekenwijze van het maximaal aantal beurzen waarvoor subsidie kan worden ontvangen vermeld.

Subsidieaanvragen dienen digitaal te worden ingediend via de website van Nuffic aan de hand van een daartoe vastgesteld formulier.8 Op het formulier is vermeld voor hoeveel beurzen maximaal een subsidie kan worden ontvangen en welke bescheiden met de aanvraag moeten worden meegestuurd en wat de overige aan de aanvraag gestelde eisen zijn.

2.4.2. Toetsing en beoordeling aanvraag

Nuffic toetst of de aanvrager voldoet aan de hierboven onder 2.3 Subsidieaanvragers opgenomen criteria. Aanvragen die niet aan deze criteria voldoen worden door Nuffic afgewezen en niet verder beoordeeld.

De Nederlandse ambassades voor de doellanden toetsen of de kandidaten die de subsidieaanvrager in zijn aanvraag heeft opgenomen voldoen aan de hierboven onder 2.2 Doelgroep aan deze kandidaten gestelde criteria voldoen en adviseert Nuffic hierover. Aanvragen die niet aan deze criteria voldoen worden door Nuffic afgewezen en niet verder beoordeeld.

De ambassades beoordelen de kandidaten vervolgens op grond van de volgende beoordelingscriteria:

 • De motivatie van de kandidaat;

 • De mate waarin de kandidaat de opgedane kennis kan implementeren in zijn/haar organisatie en land;

 • De mate waarin de beursaanvraag van de kandidaat bijdraagt aan de prioriteiten van het Nederlandse buitenlandbeleid voor het land zoals opgenomen in het Country Focus Document9;

 • De mate waarin de kandidaat een bijdrage kan leveren aan het versterken van de bilaterale relatie tussen Nederland en de deelnemende landen.

De uitkomst van deze beoordeling wordt uitgedrukt in een score en resulteert in een ranking van kandidaten per land.

2.4.3. Selectie en subsidietoekenning

Nuffic neemt, per openstelling, de besluiten op de subsidieaanvragen van de onderwijsinstellingen. De aanvragen moeten voldoen aan een minimum beoordelingsscore voor de beoordelingscriteria om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie. Aanvragen die niet aan de minimum beoordelingsscore voldoen, worden afgewezen. De besluiten op de subsidieaanvragen van de onderwijsinstellingen vloeien voort uit de ranking van de kandidaten die in aanmerking kunnen komen voor een beurs, daarbij rekening houdend met een evenwichtige spreiding van de beschikbare middelen over de doellanden van het MSP-III beurzenprogramma. De selectie van kandidaten wordt gedaan aan de hand van de ranking per land. De hoogste scorende kandidaten per land komen het eerst in aanmerking voor een beurs met dien verstande dat wordt gestreefd 50% van de beurzen per aanvraagronde per land aan vrouwen te geven. In de beschikkingen op de subsidieaanvragen wordt opgenomen voor welke kandidaten met de verleende subsidie beurzen mogen worden verstrekt.

Hoofdstuk 3. Tailor-made trainingen

In het kader van MSP-III worden subsidies verstrekt waarmee Tailor-made trainingen (TMT’s) van maximaal 12 maanden kunnen worden gegeven. De voor subsidies beschikbare middelen worden per openstelling beschikbaar gesteld. Per jaar worden in de Staatscourant de toepasselijke subsidieplafonds voor de openstellingen die in dat jaar worden gehouden gepubliceerd.

De verdeling van de beschikbare middelen vindt per openstelling plaats via een subsidietender aan de hand van de in dit hoofdstuk vastgestelde criteria. Indien voor een openstelling nadere beleidsregels worden vastgesteld, wordt dit daarbij vermeld en komen deze beschikbaar via www.nuffic.nl.

De tweede openstelling, voor Tailor-made trainingen in Irak, Jordanie en Libanon betreft een openstelling waarin subsidie wordt verstrekt voor Tailor-made trainingen met speciale aandacht voor jongeren, MSP-Youth Pilot projecten. Per land zal subsidie worden verstrekt voor een Tailor-made training (indien er een kwalificerende aanvraag is).

3.1. Landen

In het kader van MSP-III Tailor-made trainingen komen voor subsidie in aanmerking het geven van:

Tailor-made trainingen met een maximale duur van twaalf maanden en die plaatsvinden in Algerije, Egypte, Irak, Iran, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Oman of Tunesië, dan wel, in geval van trainingen voor Syriërs, plaatsvinden in een van de voornoemde landen (hierna: doellanden).

3.2. Subsidieaanvragers

Voor subsidie voor MSP-III Tailor-made trainingen kunnen in aanmerking komen Nederlandse instellingen voor middelbaar- en hoger (beroeps)onderwijs of andere typen organisaties die onderwijstrainingen kunnen aanbieden die ook bijdragen aan de versterking van prioritaire thema’s in de hierboven genoemde doellanden (zie voor de prioritaire thema’s per land het MSP Country Focus Document of het Call Document10 of voor de Youth Pilot het TMT Youth Pilot Call Document11). Instellingen dienen zelf de training te verzorgen; intermediaire organisaties komen niet in aanmerking. Voor alle instellingen geldt dat ze voldoende organisatorische en financiële capaciteit moeten hebben om een training te geven. Bovendien moeten deze organisaties aantoonbare ervaring hebben in het verzorgen van de gewenste training.

3.3. Doelgroep Tailor-made trainingen

3.3.1. Organisaties waarop de training zich richt

Het MSP-III TMT-programma is bedoeld voor trainingen aan personen werkzaam bij een organisatie die voldoet aan de volgende criteria:

 • Het betreft een nationale en/of lokale organisatie van een van de volgende typen: private sector, NGO’s, ministeries, middelbaar en hoger (beroeps)onderwijsinstellingen, universiteiten;

 • De organisatie is gevestigd in een van de hierboven onder 3.1 Landen genoemde doellanden, met uitzondering van Syrië;

 • De organisatie is niet een bilaterale of multilaterale organisatie of een niet-gouvernementele organisatie die internationaal actief is;

 • Het betreft een organisatie werkzaam in sectoren die aansluiten bij de thema’s en strategische partners in het Country Focus of Call Document of TMT Youth Pilot Call Document12 zoals opgegeven door de ambassades.

3.3.2. Kandidaten waarop de training zich richt

Het MSP-III TMT-programma is bedoeld voor trainingen aan kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:

 • De kandidaten zijn werkzaam bij een organisatie die voldoet aan de criteria hierboven genoemd onder 3.3.1 Organisaties waarop de training zich richt, tenzij in nadere beleidsregels is bepaald dat dit criterium niet van toepassing is; voor openstellingen betreffende de TMT Youth Pilot (zie daarover hierboven onder hoofdstuk 3) geldt dat ook jongeren met een indicatieve leeftijd van 20 jaar niet werkzaam bij de organisatie mogen deelnemen;

 • De kandidaat heeft de nationaliteit van en is wonend en werkzaam in één van de hierboven onder 3.1 Landen genoemde doellanden, uitgezonderd Syrië en Libië; voor kandidaten uit Syrië geldt dat zij de Syrische nationaliteit moeten hebben en wonend en werkzaam zijn in een van de andere doellanden; voor kandidaten uit Libië geldt dat zij de Libische nationaliteit moeten hebben en wonend en werkzaam moeten zijn in Libië of in een van de andere doellanden;

 • De kandidaat is in de gelegenheid om de opgedane kennis en vaardigheden na afloop van de training in praktijk te brengen;

 • Voor een Tailor-made training voor Syriërs geldt dat deze altijd in een van de andere onder 3.1 Landen genoemde doellanden plaats moet vinden, waarbij voor een Tailor-made training voor Syriërs geldt dat maximaal 20% van de deelnemers de nationaliteit van het land waar de training plaatsvindt mag hebben en alle andere deelnemers de Syrische nationaliteit moeten hebben; voor een Tailor-made training voor Libiërs geldt dat indien deze plaatsvindt buiten Libië maximaal 20% van de deelnemers de nationaliteit van het land waar de training plaatsvindt mag hebben en alle andere deelnemers de Libische nationaliteit moeten hebben.

3.4. Opleidingsaanbod

Voor subsidie in het kader van MSP-III Tailor-made trainingen kunnen in aanmerking komen onderwijstrainingen die bijdragen aan de versterking van prioritaire thema’s in de landen op de landenlijst (zie daarvoor het MSP Country Focus Document of het Call Document of het TMT Youth Pilot Call Document13). De training dient door de subsidieaanvrager (zie onder 3.2 Subsidieaanvragers) zelf te worden verzorgd; trainingen die worden gegeven door intermediaire organisaties komen niet in aanmerking voor subsidie. Trainingen met betrekking tot thema’s waarvoor subsidie voor TMT’s en individuele beurzen in het kader van OKP14 worden vergeven komen niet in aanmerking voor subsidieverstrekking in het kader van het MSP-III.

3.5. Van aanvraag tot toekenning

3.5.1. Aanvraagprocedure

Op www.nuffic.nl wordt mededeling gedaan van de aanvang van de periode waarbinnen subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in het kader van MSP-III Tailor-made trainingen, evenals van de uiterste datum waarop aanvragen moeten worden ingediend (deadline). Subsidieaanvragen dienen digitaal te worden ingediend via de website van Nuffic www.nuffic.nl aan de hand van een daartoe vastgesteld formulier.15

3.5.2. Procedure beoordeling en selectie aanvragen

 • 1. De Nederlandse instelling (zie onder 3.2 Subsidieaanvragers) dient een subsidieaanvraag in aan de hand van het daartoe vastgestelde aanvraagformulier die aansluit bij de trainingsvraag van de in de openstelling genoemde organisatie (zie onder 3.3.1 Organisaties waarop de training zich richt). Voorafgaand aan de openstelling wordt een Partner Identificatie ronde georganiseerd zoals hierna beschreven staat onder 3.5.3 Partner Identificatie waarbij een organisatie met een specifieke capaciteitsvraag wordt geïdentificeerd.

 • 2. De subsidieaanvraag wordt getoetst op minimumcriteria (zie hierna onder 3.5.4 Toetsing en beoordeling aanvragen, Minimumcriteria). Aanvragen die niet aan deze criteria voldoen worden afgewezen en niet verder beoordeeld.

 • 3. De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op basis van beoordelingscriteria (zie hierna onder 3.5.4 Toetsing en beoordeling aanvragen,Beoordelingscriteria).

 • 4. De aanvragen moeten voldoen aan een minimum beoordelingsscore voor de beoordelingscriteria om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie. Aanvragen die niet aan de minimum beoordelingsscore voldoen worden afgewezen.

 • 5. De hoogst gescoorde subsidieaanvragen komen het eerst in aanmerking voor een subsidie, binnen het beschikbare budget voor elk land waarvoor mededeling gedaan wordt op www.nuffic.nl. In elk land wordt ten hoogste een aanvraag gehonoreerd.

 • 6. Nuffic verleent subsidie aan de geselecteerde subsidieaanvragers en wijst de aanvragen die niet (meer) kunnen worden gehonoreerd af.

3.5.3. Partner Identificatie

Nuffic zal voorafgaand aan een openstelling een organisatie identificeren met een specifieke capaciteitsvraag die bijdraagt aan de prioriteiten van het Nederlandse buitenlandbeleid zoals opgenomen in het MSP Country Focus Document of in het Call Document of in het TMT Youth Pilot Call Document.16

Nuffic doet mededeling van deze Partner-Identificatieronde op haar website www.nuffic.nl. Deze Partner-Identificatieronde is bestemd voor organisaties zoals genoemd onder 3.3.1 Organisaties waarop de training zich richt. De mededeling bevat een start- en sluitingsdatum van de periode gedurende welke verzoeken voor Partner Identificatie kunnen worden ingediend. Voor deze Partner-Identificatieronde is een verplicht te hanteren format beschikbaar dat wordt gepubliceerd op www.nuffic.nl.

Nuffic selecteert op basis van de volgende punten voor welke organisatie een openstelling wordt gedaan waarin middelen beschikbaar worden gesteld om met behulp van subsidie de training te geven.

Partner Identificatie vindt plaats op grond van de volgende punten:

 • De organisatie voldoet aan de vereisten genoemd onder 3.3.1 Organisaties waarop de training zich richt;

 • De aanvraag van de organisatie is compleet;

 • Het verzoek bevat een beknopte omschrijving van de missie, aard en structuur van de organisatie;

 • Het verzoek bevat een organisatieanalyse;

 • Het verzoek bevat een omschrijving van de capaciteitsbehoefte;

 • Het verzoek is relevant voor de duurzame ontwikkeling voor het betreffende thema zoals genoemd in het MSP Country Focus Document of het Call Document of in het TMT Youth Pilot Call Document;

 • Het verzoek is ondertekend door de/een wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie;

 • De aangeleverde informatie is helder;

 • De aanvraag maakt duidelijk dat en de mate waarin het verzoek voortbouwt op eerdere of bestaande activiteiten gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse zaken, inclusief de door de Nederlandse vertegenwoordigingen gefinancierde activiteiten in de prioriteitssectoren zoals neerlegd in het MSP Country Focus Document of het Call Document of in het TMT Youth Pilot Call Document;

 • De aanvraag maakt duidelijk dat en de mate waarin er sprake is van lokaal eigenaarschap;

 • De algehele kwaliteit van de presentatie van het verzoek.

 • Deze identificatieronde resulteert in een selectie van een organisatie op basis waarvan een openstelling plaatsvindt.

3.5.4. Toetsing en beoordeling aanvragen

Aanvragen voor een subsidie voor een MSP-III Tailor-made training worden, per openstelling, beoordeeld op grond van de volgende criteria:

Minimumcriteria:

 • De subsidieaanvrager voldoet aan de vereisten genoemd onder 3.2 Subsidieaanvragers;

 • De kandidaten voor de Tailor-made training voldoen aan de vereisten genoemd onder 3.3.2 Kandidaten waarop de training zich richt;

 • De Tailor-made training voldoet aan de vereisten genoemd onder 3.4. Opleidingsaanbod;

 • De Tailor-made training sluit aan bij de thema’s die genoemd worden in het MSP Country Focus Document of in het Call Document17 voor het land waarop de aanvraag zich richt of in het geval van de TMT Youth Pilot de thema’s die genoemd worden in het MSP Youth Pilot Call Document18;

 • Het maximum bedrag per Tailor-made training per land is € 75.000;

 • De maximale duur van een Tailor-made training is 12 maanden.

Indien een aanvraag niet voldoet aan deze minimumcriteria wordt zij afgewezen en wordt zij niet verder beoordeeld.

Beoordelingscriteria:

Vervolgens worden de subsidieaanvragen die voldoen aan de minimumcriteria beoordeeld op grond van de volgende beoordelingscriteria:

 • De mate waarin de subsidieaanvraag voortbouwt op eerdere of bestaande activiteiten gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse zaken, inclusief de door de Nederlandse vertegenwoordigingen gefinancierde activiteiten in die landen;

 • De mate waarin sprake is van een duidelijke link tussen de voorgestelde activiteiten (de Tailor-made training) en de daarmee beoogde resultaten;

 • De mate waarin de Tailor-made training aansluit bij de thema’s die genoemd worden in het MSP Country Focus Document of in het Call Document en voor de TMT Youth Pilot de thema’s die genoemd worden in het MSP Youth Pilot Call Document. 19

 • De mate waarin er sprake is van vraaggerichtheid en lokaal eigenaarschap.

De aanvragen moeten voldoen aan een minimum beoordelingsscore voor de beoordelingscriteria om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie. Aanvragen die niet aan de minimum beoordelingsscore voldoen worden afgewezen.

3.5.5. Selectie en subsidietoekenning

De besluiten op de subsidieaanvragen, per openstelling, vloeien voort uit de ranking van de aanvragen op grond van de beoordelingscriteria, waarbij alleen de aanvragen die de minimum score hebben behaald in de ranking worden opgenomen. Per land komt de aanvraag die het hoogst heeft gescoord als enige in aanmerking voor subsidie.

 • 1

  Het aanvraagformulier wordt geplaatst op www.nuffic.nl.

 • 2

  Stcrt. 2020, nr. 34536.

 • 2

  Het Country Focus Document wordt geplaatst op www.nuffic.nl

 • 3

  Het MSP Country Focus Document wordt geplaatst op www.nuffic.nl

 • 4

  De OKP thema’s staan per land in het OKP Country Focus document op www.nuffic.nl

 • 5

  Het MSP Country Focus Document wordt geplaatst op www.nuffic.nl

 • 6

  Het MSP Country Focus Document wordt geplaatst op www.nuffic.nl

 • 7

  De OKP thema’s staan per land in het OKP Country Focus document op www.nuffic.nl

 • 8

  Het aanvraagformulier wordt geplaatst op www.nuffic.nl

 • 9

  Het MSP Country Focus Document wordt geplaatst op www.nuffic.nl

 • 10

  Het MSP Country Focus Document of het Call Document wordt geplaatst op www.nuffic.nl

 • 11

  Het TMT Youth Pilot Call Document wordt geplaatst op www.nuffic.nl

 • 12

  Het Country Focus Document en het Call Document of TMT Youth Pilot Call Document worden geplaatst op www.nuffic.nl

 • 13

  Het Country Focus Document en het Call Document of TMT Youth Pilot Call Document worden geplaatst op www.nuffic.nl

 • 14

  De OKP thema’s staan per land in het OKP Country Focus document op www.nuffic.nl

 • 15

  Het aanvraagformulier wordt geplaatst op www.nuffic.nl

 • 16

  Het Country Focus Document en het Call Document of het TMT Youth Pilot Call Document worden geplaatst op www.nuffic.nl

 • 17

  Het MSP Country Focus Document en het Call Document worden geplaatst op www.nuffic.nl

 • 18

  Het MSP Youth Pilot Call Document wordt geplaatst op www.nuffic.nl

 • 19

  Het MSP Youth Pilot Call Document wordt geplaatst op www.nuffic.nl