Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Flexibel fonds Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Flexibel fonds Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
21-4-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 12 april 2016, nr. MinBuZa-2016.208308, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Flexibel fonds Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op artikel 4.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van Afdeling 4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 met het oog op de financiering van activiteiten die strekken tot of dienstig zijn aan duurzame groei en inclusieve ontwikkeling in lage en laagmiddeninkomenslanden door de ondersteuning van maatschappelijke organisaties bij activiteiten op het terrein van pleiten en beïnvloeden (flexibel fonds Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020) geldt voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2020 een subsidieplafond van € 9.250.000,–.

Artikel 2

Voor subsidieverlening in het kader van het flexibel fonds Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020 gelden de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2021, met dien verstande van het van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

Bijlage

Achtergrond

In het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 februari 2015, nr. MinBuZa-2015.70005, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)1 is een subsidieplafond van € 923.134.000 vastgesteld voor subsidieverlening in het kader van de Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden. In de toelichting bij dat besluit is aangekondigd dat in aanvulling hierop jaarlijks € 1.850.000 beschikbaar zou zijn voor een flexibele toekenning van extra middelen op basis van actuele gebeurtenissen binnen de invloedsfeer van de subsidieprogramma’s van de geselecteerde organisaties/allianties.

Beschikbare middelen en verdeling

Dit besluit strekt daarom tot vaststelling van een additioneel subsidieplafond van in totaal € 9.250.000,–. Alleen penvoerders in de Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020 kunnen in aanmerking komen voor een subsidie uit dit flexibele fonds Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020. Aanvragen voor een subsidie uit het flexibele fonds zullen worden behandeld in volgorde van binnenkomst, conform artikel 7, eerste lid, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een commissie bestaande uit twee medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en twee externe deskundigen op het gebied van capaciteitsversterking op het gebied van pleiten en beïnvloeden en op het gebied van duurzame ontwikkeling beoordeelt namens de Minister de aanvragen.

Aanvragen

Aanvragen voor een subsidie in het kader van het flexibele fonds voor 2016 kunnen worden ingediend vanaf 22 april 2016, voor de daarop volgende jaren vanaf 1 januari van het betreffende jaar. Aanvragen worden ingediend via samen-tegenspraak@minbuza.nl. Aanvragen worden ingediend door een penvoerder in een Strategisch partnerschap pleiten en beïnvloeden 2016–2020, al dan niet mede namens (de) alliantiepartners, op eigen initiatief of in respons op de identificatie door de Minister van een issue waarvoor zij inzet van het flexibele fonds wenselijk acht. Een aanvraag beslaat maximaal vijf pagina’s.

Criteria

Behalve de geldende regelgeving op grond van de Algemene wet bestuursrecht, het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 zijn de volgende criteria van toepassing bij de beoordeling van de aanvragen voor een subsidie in het kader van het flexibel fonds Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020:

 • De aanvraag bevat ten minste een duidelijke doelstelling van en toelichting op de activiteiten, de naam van de penvoerder, een budget (result-based), liqiditeitsprognose en tijdpad.

 • De activiteiten houden duidelijk en aantoonbaar verband met actuele ontwikkelingen en onvoorziene situaties.

 • Er is een aantoonbare noodzaak voor onverwachte aanvullende financiering evenals een duidelijke beschrijving van het probleem en van de wijze waarop dit probleem zal worden aangepakt.

 • De activiteiten kunnen niet worden gefinancierd uit de directe subsidieverlening in het kader van de Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020.

 • De activiteiten dragen bij aan het doel van de Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020: duurzame groei en inclusieve ontwikkeling in lage en laagmiddeninkomenslanden door de ondersteuning van maatschappelijke organisaties bij activiteiten op het terrein van pleiten en beïnvloeden.

 • Aanvragen worden ingediend door een penvoerder in een Strategisch partnerschap pleiten en beïnvloeden 2016–2020, al dan niet mede namens de partners binnen de alliantie.

 • De aanvrager heeft aantoonbaar vermogen en capaciteit in het partnerschap om de activiteiten op efficiënte wijze uit te voeren. Samenwerking met andere Strategische partnerschappen strekt tot aanbeveling.

 • De aanvraag bedraagt niet meer dan € 500.000,–.

 • De subsidie wordt besteed in een tijdvak van ten hoogste twee jaar.

 • 1

  Stcrt. 2015, nr. 5454, gewijzigd bij Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 september 2015, nr. MinBuZa486236, tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 februari 2015, nr. MinBuZa-2015.70005, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Wijziging subsidieplafond Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020) Stcrt. 2015, nr. 29655.