Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (Subsidieplafond DRIVE 2019))
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (Subsidieplafond DRIVE 2019)); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
28-11-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 12 november 2018, nr. MinBuZa.2018.1891-10, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 met het oog op de financiering van ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE) (Subsidieplafond DRIVE 2019)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het programma DRIVE (financiering voor ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden)1 geldt voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 een subsidieplafond van € 150 miljoen. Bij de berekening van het voor subsidieverstrekking ten laste van dit plafond beschikbare bedrag worden verstrekte middelen die op grond van de aan de subsidie verbonden verplichtingen door de subsidieontvangers aan de Minister zijn terugbetaald toegerekend aan het plafond.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze,
  • 1

    Stcrt 2015, 16818