Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020); Algemene wet bestuursrecht; Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
16-9-2015
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 februari 2015, nr. MinBuZa-2015.70005, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op de artikelen 4.1 tot en met 4.7 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van Afdeling 4 Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geldt voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2020 een subsidieplafond van € 923.134.000.

Artikel 2

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op grond van

  • a. de kwaliteit van de gehonoreerde aanvragen voor een strategisch partnerschap, overeenkomstig de maatstaven die zijn neergelegd in de bijlage bij het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 7 mei 2014, nr. DSO/MO-113/2014 tot vaststelling van beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)1, en

  • b. de mate waarin de geselecteerde organisaties/allianties voor een strategisch partnerschap in staat zijn om te voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 4, eerste lid, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken, gelet op de omvang van de subsidie in verhouding tot het budget over het jaar 2013 van de aanvragers dan wel het gezamenlijke budget van de in een alliantie verenigde organisaties.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,
  • 1

    Stcrt. 2014, nr. 13509.