Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit instelling en bezoldiging Adviescommissie Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit instelling en bezoldiging Adviescommissie Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV); Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiƫring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede call Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
25-2-2015
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 6 februari 2014, nr. Min.Buza-2015.48432, tot instelling en bezoldiging van de Adviescommissie Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op het besluit van 13 juni 2014, nr. Minbuza-2014.1313047, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiering op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede call Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid)

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Er is een Adviescommissie Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV).

 • 2. De commissie adviseert de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de beoordeling van voorstellen voor samenwerkingsverbanden in het kader van de Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV).

Artikel 2

 • 1. De commissie toetst de beoordeling van voorstellen op kwaliteit en consistentie met de beleidsregels voor de Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid.

 • 2. De toetsing van de commissie resulteert in instemming met of afwijking met de voorgenomen uitkomst van de beoordeling van een voorstel. In het advies van de commissie worden de argumenten bij een afwijkend oordeel duidelijk aangegeven.

 • 3. Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij het ingediend projectvoorstel.

Artikel 3

 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en maximaal vijf andere leden.

 • 2. De voorzitter en de overige leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor een tijdvak van twaalf maanden.

 • 3. De leden van de commissie zijn te allen tijde herbenoembaar.

 • 4. Het vereiste quorum voor een besluitvormende vergadering van de commissie is bereikt bij aanwezigheid van een meerderheid van de benoemde leden. De commissie streeft naar consensus in haar besluitvorming. Indien de stemmen staken dan besluit de voorzitter.

 • 5. De Minister kan een waarnemer aanwijzen, die het recht heeft de vergaderingen van de commissie bij te wonen. De waarnemer heeft geen stemrecht.

Artikel 4

 • 1. Aan de voorzitter van de commissie wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, ter hoogte van 6.7 %van het maximumbedrag van salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Voor de voorzitter geldt een arbeidsduurfactor van 0,067.

 • 2. Aan de leden van de commissie wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, ter hoogte van 6,5% van het maximumbedrag van salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. Voor de leden geldt een arbeidsduurfactor van 0,065.

 • 3. Geen vergoeding is verschuldigd indien de commissie in het benoemingstijdvak geen werkzaamheden in het kader van dit besluit heeft verricht.

Artikel 5

 • 1. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 2. De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 3. De commissie stelt een verslag op van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar binnen drie maanden na afronding van haar werkzaamheden.

Artikel 6

 • 1. De commissie verstrekt desgevraagd aan de Minister de voor de uitoefening van zijn taken benodigde inlichtingen. De Minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2. Het beheer door de adviescommissie van archiefbescheiden betreffende de advisering geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 7

Het Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 5 september 2012, nr. DDE-359/2012, tot instelling en bezoldiging van de Adviescommissie Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) wordt ingetrokken.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze: