Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit vaststelling subsidieplafond Medefinancieringsstelsel
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit vaststelling subsidieplafond Medefinancieringsstelsel; Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
22-4-2006
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 21 december 2005, nr. DJZ/BR/1309-2005, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Medefinancieringsstelsel)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de artikelen 4.1 tot en met 4.16 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van Afdeling 4, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Medefinancieringsstelsel) kunnen in 2006 verplichtingen worden aangegaan tot een bedrag van € 2.110 miljoen voor uitgaven in de periode 2007 tot en met 2010. Het subsidieplafond is niet van toepassing op subsidieverlening door Nederlandse vertegenwoordigingen namens de minister en op subsidieverlening aan organisaties, bedoeld in artikel 2.3.14, tweede lid, van de regeling.

Artikel 2

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats overeenkomstig de maatstaven, neergelegd in Afdeling 4, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en in de Beleidsregels Medefinancieringsstelsel (www.minbuza.nl).

Artikel 3

Aanvragen waarvan op grond van de gegevens, bedoeld in de artikelen 4.15 en 4.16 van de regeling aannemelijk is dat zij, vergeleken met de overige aanvragen, de hoogste bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen, vermeld in artikel 4.1 van de regeling, zullen leveren, komen het eerst voor subsidieverlening in aanmerking, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8, derde lid, onder d, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 3a

  • 1. Aan organisaties waaraan reeds eerder op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken, hoofdstuk II, afdeling 3 (Thematische medefinanciering), of de Subsidieregeling algemene organisaties voor ontwikkelingssamenwerking (Medefinancieringsprogramma) subsidie is verleend, kan niet meer subsidie worden verleend dan het met inachtneming van de bijlage bij dit besluit berekende bedrag. De subsidie kan in geen geval meer bedragen dan € 527,5 miljoen voor het gehele subsidietijdvak.

  • 2. Aan andere organisaties dan bedoeld in het eerste lid kan ten hoogste € 5 miljoen per jaar worden verleend.

Artikel 4

Van het subsidieplafond, genoemd in artikel 1, is ten hoogste € 40 miljoen bestemd voor organisaties met excellente aanvragen die blijk geven van een hoog innovatief gehalte en die uitsluitend op grond van een tekortschietend track-record niet voor toekenning in aanmerking zouden zijn gekomen.

Aan organisaties die op grond van dit artikel voor subsidie in aanmerking komen kan ten hoogste € 1 miljoen per jaar worden verleend. Artikel 4.3, onderdeel d, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 is niet van toepassing.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:

Bijlage

Gemiddeld TMF/MFP niveau

mln. €/jaar

Maximale stijging

%

Maximaal niveau mln. €/jaar

0,25 en minder

200%

0,75

0,50

160%

1,30

1,00

115%

2,15

1,50

100%

3,00

2,00

90%

3,80

2,50

85%

4,63

3,00

80%

5,40

3,50

75%

6,13

4,00

70%

6,80

4,50

65%

7,43

5,00

60%

8,00

6,00

50%

9,00

7,00

44%

10,05

8,00

37%

10,96

9,00

34%

12,02

10,00

30%

13,00

11,00

28%

14,08

12,00

26%

15,12

12,50

25%

15,63

Groter dan 12,5

25%