Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond (Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Model United Nations 2017–2020))
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond (Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Model United Nations 2017–2020)); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
10-6-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 30 mei 2017, nr. MINBUZA-2017.692284 tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Model United Nations 2017–2020)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken1 en de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 20062;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Model Verenigde Naties gelden voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 30 juni 2020 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 2

 • 1. Voor de in artikel 1 genoemde periode geldt een subsidieplafond van EUR 90.000,00, met dien verstande dat de daarmee gemoeide kasuitgaven niet meer bedragen dan € 15.000,00 in 2017, € 30.000,00 in 2018, € 30.000,00 in 2019 en € 15.000,00 in 2020.

 • 2. In de in het eerste lid genoemde periode gelden jaarlijks de volgende plafonds (waarbij geldt dat indien in één van deze jaren middelen van de voor dat jaar beschikbare middelen resteren, deze beschikbaar komen voor aanvragen die worden ingediend in het daarop volgende jaar):

  • a) de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2017: € 15.000,00;

  • b) 2018: € 30.000;

  • c) 2019: € 30.000;

  • d) 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020: € 15.000,00.

 • 3. De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat voor het deel van de subsidie dat ten laste van een nog niet vastgestelde begroting komt, voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3

Het besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 5 februari 2015, nr. MINBUZA-2014.726740 tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 20063 wordt ingetrokken, met dien verstande dat het van toepassing blijft voor subsidies die voor die datum zijn verleend.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2020, met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

namens deze,

Bijlage

Model United Nations

Het Model Verenigde Naties (Model United Nations, hierna te noemen MUN) is een rollenspel van de Verenigde Naties en overige multilaterale organisaties, waarbij verschillende (voornamelijk VN-) raden en -commissies worden gesimuleerd. Op deze wijze komen studenten in aanraking met de wereld van diplomatie en internationale betrekkingen.

Afdeling 9, paragraaf 2 (Buitenlandse betrekkingen) van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 biedt de mogelijkheid voor het verstrekken van subsidies ten behoeve van: bevordering van draagvlak voor het beleid inzake buitenlandse betrekkingen; bevordering van kennis en inzicht in en de meningsvorming over aangelegenheden met betrekking tot de buitenlandse betrekkingen; en bevordering van een positieve beeldvorming over Nederland in het buitenland. De Minister van Buitenlandse Zaken wil op grond daarvan MUN’s en MUN-gerelateerde activiteiten financieren.

In aanvulling op de bepalingen van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 gelden daarvoor de volgende criteria:

 • De subsidieverstrekking is ten behoeve van:

  • ° de organisatie van een MUN in Nederland; en/of

  • ° de voorbereiding en deelname van delegaties van Nederlandse studenten aan een internationale MUN.

 • De doelgroep van de subsidieontvanger is bij voorkeur Nederlandse en internationale academische studenten;

 • Deelname aan een MUN dient toegankelijk te zijn voor studenten van meerdere onderwijsinstellingen en van meerdere nationaliteiten;

 • De reis- en verblijfskosten van delegaties naar of uit het buitenland komen niet voor subsidie in aanmerking;

 • De subsidieaanvraag dient een periode van minimaal twee jaar en maximaal drie jaar te beslaan in de periode waarvoor dit subsidieplafond geldt (2017–2020);

 • De maximale bijdrage per subsidieaanvraag is EUR 15.000, waarbij de uitgaven door de subsidieaanvrager per jaar max. EURO 5.000 bedragen.

 • Het projectvoorstel is duidelijk en volledig.

 • De doelstellingen zijn helder en realistisch.

 • De outcomes zijn specifiek geformuleerd en volgen uit de voorgestelde activiteiten.

 • Een controlerend orgaan zoals een Raad van Advies of Raad van Bestuur controleert de activiteiten en uitgaven van de subsidieaanvrager.

 • De gevraagde subsidie staat in redelijke verhouding tot de met de activiteiten beoogde resultaten.

 • De gevraagde subsidie staat in redelijke verhouding tot de andere inkomsten van de subsidieaanvrager.

 • Het totale budget behorende bij de MUN is volledig gespecificeerd.

 • Indien subsidie-aanvrager eerder een subsidie heeft ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor MUN-activiteiten, dient hiervan een financieel overzicht van de kosten van de laatst gehouden MUN-bijeenkomst te worden overgelegd.

Aanwijzingen voor een subsidieaanvraag

 • De aanvraag dient per e-mail naar DMM-SE-SECR@minbuza.nl te worden gestuurd.

 • De aanvraag dient te bestaan uit een (meerjarig) projectvoorstel en budget; het budget dient ook een overzicht te bevatten van geschatte inkomsten.

 • U geeft de volledige naam en rechtsvorm, het adres en het rekeningnummer (IBAN) van de aanvrager.

 • U geeft informatie over de doelgroep van de beoogde activiteiten, inclusief een schatting van het aantal deelnemers aan de delegaties en/of MUN.

 • 1

  Stb. 2010, nr. 720.

 • 2

  Stcrt. 2010, nr. 2167.

 • 3

  Stcrt. 2015, nr. 4104.