Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit vaststelling beleidsregel onthouden van financiële bijdragen aan de vervaardiging, verwerving of uitzending van omroepprogramma’s
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit vaststelling beleidsregel onthouden van financiële bijdragen aan de vervaardiging, verwerving of uitzending van omroepprogramma’s; Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
4-12-2009
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris voor Europese Zaken, van 18 november 2009, nr. DJZ/BR/0822-2008, tot vaststelling van een beleidsregel met het oog op het onthouden van financiële bijdragen aan de vervaardiging, verwerving of uitzending van omroepprogramma’s

De Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris voor Europese Zaken,

Kennisgenomen van de AZ-Beleidsregel beëindiging verstrekking financiële bijdragen aan coproducties en andere omroepprogramma’s;
Gelet op artikel 32 van de Comptabiliteitswet 2001;
Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluiten:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Omroepprogramma: een radioprogramma of televisieprogramma als bedoeld in artikel 1.1 van de Mediawet 2008;

  • b. Financiële bijdrage: een subsidie als bedoeld in artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht of de verstrekking van financiële middelen dan wel de aanspraak daarop op grond van een privaatrechtelijke rechtshandeling.

Artikel 2

De Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris voor Europese Zaken verstrekken geen financiële bijdrage met het oog op de vervaardiging, verwerving of uitzending van omroepprogramma’s bestemd voor uitzending in Nederland of gericht op Nederlandstaligen in het buitenland.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken, de

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking, de

Staatssecretaris voor Europese Zaken

,
namens dezen: