Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit omzetting op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken vastgestelde beleidsregels, enz.
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit omzetting op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken vastgestelde beleidsregels, enz.; Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
27-7-2008
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 22 februari 2006, nr. DJZ/BR/0201-2006, tot omzetting van op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken vastgestelde beleidsregels en subsidieplafonds met het oog op subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6, 7, derde lid, en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluiten:

Artikel I

Subsidieverlening op grond van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de in de bijlage vermelde artikelen van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geschiedt met inachtneming van de in de bijlage vermelde, op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken vastgestelde subsidieplafonds en beleidsvoornemens. De in de vorige volzin bedoelde beleidsvoornemens en subsidieplafonds zijn van toepassing voor de duur van het tijdvak waarvoor zij waren vastgesteld en zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006. Tenzij anders vermeld zijn de subsidieplafonds niet van toepassing op subsidieverlening namens de Minister van Buitenlandse Zaken of de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking door Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken, de

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking
namens dezen:

Bijlage

Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Beleidsregels en subsidieplafonds

Artikelen

Artikelen

 

5.12

2.6.13

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 3 augustus 2004, nr. DJZ/BR 1321-04, tot vaststelling van een beleidsvoornemen op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Beleidsvoornemen Gemeentelijke Samenwerking)

Stcrt. 2004, 149

7.3

2.7.4

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 15 december 2005, nr. DDE-0797/2005, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Subsidieplafond ORET)

Stcrt. 2005, 250

9.1, 9.2

2.10.1, 2.10.2

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 10 mei 2005, nr. DSI/MY-169/05, houdende vaststelling van een beleidsvoornemen en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (stage en uitwisseling jongeren)

Stcrt. 2005, 92

10.5

2.12.1

Besluit van de Staatssecretaris voor Europese Zaken van 18 maart 2005, nr. DCO/h-0141, houdende vaststelling van het beleidskader HGIS Cultuurprogramma voor de periode 2005–2008

Stcrt. 2005, 241