Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006; Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Algemene wet bestuursrecht
Geldend vanaf
7-4-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 27 maart 2018, nr. MinBuZa-2018.1102-22, houdende mandatering van bevoegdheden tot uitvoering van een programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 20061 en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Aan de voorzitter van de Stichting Nuffic (Nederlandse Organisatie voor internationale samenwerking in het Hoger Onderwijs) wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:

  • a. besluiten te nemen, rechtshandelingen te verrichten en de daartoe benodigde voorbereidingshandelingen te verrichten, inzake subsidieverstrekking op grond van de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, overeenkomstig het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 maart 2018, nr. minbuza-2018.385214, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Orange Knowledge Programme 2018–2022)2, alsmede inzake de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur voor zover samenhangend met de vorenbedoelde besluiten en (rechts)handelingen,

  • b. te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld onder a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen, en

  • c. beroepsprocedures te voeren over de besluiten die krachtens de onder a en b bedoelde bevoegdheden genomen zijn.

 • 2. De voorzitter kan van zijn op grond van het eerste lid gemandateerde bevoegdheden, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen van de Stichting Nuffic.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2022, met dien verstande dat dit besluit van toepassing blijft op besluiten als bedoeld in artikel 1, onder a, die voor de vervaldatum zijn genomen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Namens deze,
 • 1

  Stcrt 2005, 251.

 • 2

  Stcrt 2018, nr. 14630.