Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Wijzigingsregeling Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (aanpassing subsidieverlening activiteiten, gericht op structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (aanpassing subsidieverlening activiteiten, gericht op structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
Geldend vanaf
1-1-2011
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van 1 december 2010, nr. DJZ/BR/0873-10, van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken tot wijziging van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 met het oog op aanpassing van de wijze van subsidieverlening voor activiteiten, gericht op structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 2 en 3 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006.]

Artikel II

De bepalingen van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, zoals luidend voor inwerkingtreding van deze regeling, blijven van toepassing op voor inwerkingtreding van deze regeling verstrekte subsidies en op de toepassing van voor inwerkingtreding van deze regeling bekendgemaakte beleidsregels en subsidieplafonds op grond van artikel 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vindt voor het eerst toepassing op de verstrekking van subsidies voor het subsidietijdvak dat met ingang van 1 januari 2011 aanvangt.

De

Staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken,

H.P.M. Knapen