Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Wijzigingsregeling Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Thematische medefinanciering)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Thematische medefinanciering); Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
Geldend vanaf
24-4-2004
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van 14 april 2004, nr. DJZ/BR/0185-04, tot wijziging van de subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken met betrekking tot subsidiƫring van thematische organisaties voor ontwikkelingssamenwerking (Thematische medefinanciering)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 3, eerste en tweede lid, van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken.]

Artikel II

Op voor inwerkingtreding van deze regeling op grond van hoofdstuk II, afdeling 3, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken verleende subsidies, blijft de de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken zoals luidend voor inwerkingtreding van deze regeling van toepassing.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven