Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Wijzigingsregeling Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
Geldend vanaf
30-1-2004
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van 19 januari 2004, nr. DJZ/BR/0908-03, tot wijziging van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (overgangsmaatregel projecten cultuur en ontwikkeling)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 3, eerste en tweede lid, van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken.]

Artikel II

Subsidie op grond van Hoofdstuk II, Afdeling 5a van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken kan uitsluitend worden verleend voor aanvragen die voor 1 januari 2004 zijn ingediend.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 mei 2002. Hoofdstuk II, Afdeling 5a van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken vervalt met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven