Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Wijzigingsbesluit vaststelling subsidieplafond voor subsidieverlening ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit vaststelling subsidieplafond voor subsidieverlening ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
3-3-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 februari 2017, nr. MinBuza-2016.125869, tot wijziging van beleidsregels en vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidieverlening ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies).]

Artikel II

  • 1. Subsidie in het kader van Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies wordt verleend in twee ronden.

  • 2. Voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2017 geldt een subsidieplafond van € 7,5 miljoen voor het ondersteunen van Nederlandse MKB-ondernemingen die zich richten op nieuwe activiteiten in zowel opkomende als ontwikkelde markten. Het subsidieplafond voor de eerste ronde bedraagt de helft van het jaarplafond. Indien het plafond voor de eerste ronde niet volledig wordt uitgeput, wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het plafond voor de tweede ronde.

  • 3. Voor activiteiten in ontwikkelingslanden geldt vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 juli 2017 een subsidieplafond € 2 miljoen. Het subsidieplafond voor de tweede ronde wordt voor aanvang van de indieningstermijn van de tweede ronde bekendgemaakt.

  • 4. Aanvragen voor een subsidie in het kader van Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies worden ingediend met gebruikmaking van een door de Minister vastgesteld middel en voorzien van de daarbij vereiste bijlagen, voor de eerste ronde vanaf 27 februari tot en met 7 april 2017, 15.00 uur Nederlandse tijd, voor de tweede ronde vanaf 8 augustus tot en met 19 september 2017, 15.00 uur Nederlandse tijd.

  • 5. De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op grond van een beoordeling overeenkomstig de maatstaven die in de beleidsregels zijn neergelegd, met dien verstande dat uit alle aanvragen die voldoen aan de maatstaven, de aanvragen die het beste voldoen aan de maatstaven het eerst voor subsidieverlening in aanmerking komen.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Namens deze,