Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Wijzigingsbesluit beleidsregels en vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma DHI 2019–2023)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit beleidsregels en vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma DHI 2019–2023); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
4-12-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 25 november 2019, Min-BuZa.2019.4607-19, tot wijziging van beleidsregels en vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma DHI 2019–2023)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma DHI 2019–2023).]

Artikel II

 • 1. Aanvragen voor subsidie in de tweede openstelling van het Subsidieprogramma DHI 2019–2023 worden ingediend vanaf 15 januari 2020 tot en met 31 december 2020 aan de hand van een door de minister beschikbaar gesteld formulier en voorzien van de op dat formulier gevraagde bescheiden2.

 • 2. Voor aanvragen bedoeld in het eerste lid geldt een subsidieplafond van € 5 miljoen voor het ondersteunen van Nederlandse MKB-ondernemingen die zich richten op nieuwe activiteiten in opkomende en ontwikkelde markten en € 4 miljoen voor activiteiten in ontwikkelingslanden.

 • 3. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Indien het subsidieplafond op enige dag dreigt te worden overschreden, bepaalt de minister de volgorde van behandeling van op dezelfde dag ontvangen aanvragen door middel van loting.

 • 4. Aanvragen die in 2019 in de eerste openstelling zijn ingediend en waarop voor 1 januari 2020 nog niet is beslist, gelden als aanvragen voor subsidieverstrekking ten laste van het subsidieplafond, genoemd in het tweede lid.

 • 5. Per aanvrager kan slechts sprake zijn van een samenloop van ten hoogste twee subsidies in het kader van de onderhavige beleidsregels en het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 26 februari 2016, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies)3.

Artikel III

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2. Artikel II vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze,

De directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen,

H. Schuiling

 • 2

  www.rvo.nl/dhi

 • 3

  Stcrt 2016, 11200