Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie Dutch Good Growth Fund (wijziging Dutch Good Growth Fund)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie Dutch Good Growth Fund (wijziging Dutch Good Growth Fund); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
20-5-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 6 mei 2020, nr. Min-BuZa.2020.5182-23, tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 10 juni 2014, nr. MINBUZA-2014.304011, tot vaststelling van beleidsregels voor het verstrekken van subsidie in het kader van onderdeel 1 van het Dutch Good Growth Fund (Wijziging Dutch Good Growth Fund)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie Dutch Good Growth Fund.]

Artikel II

De bijlage bij het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 10 juni 2014, nr. MINBUZA-2014.304011, tot vaststelling van beleidsregels voor het verstrekken van subsidie in het kader van onderdeel 1 van het Dutch Good Growth Fund blijft van toepassing op de aanvragen die voor de inwerkingtreding van deze wijziging zijn ingediend en op financieringen die voor de inwerkingtreding van deze wijziging zijn verstrekt.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze,