Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels subsidieverlening (financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE))
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels subsidieverlening (financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE)); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
24-5-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 mei 2016, nr. MINBUZA-2016.18378, tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 3 juni 2015, nr. MINBUZA-2015.284090, tot vaststelling van beleidsregels voor subsidieverlening met het oog op de financiering van ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;
Gelet op artikel 32 van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit vaststelling beleidsregels subsidieverlening (financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE)).]

Artikel II

Tot en met 31 december 2016 kunnen in het kader van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 3 juni 2015, nr. MINBUZA-2015.284090, tot vaststelling van beleidsregels voor subsidieverlening met het oog op de financiering van ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE) aanvragen worden ingediend met betrekking tot Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, de Maldiven en Thailand.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Namens deze,