Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidieverstrekking activiteiten MKB-ondernemingen (bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen))
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidieverstrekking activiteiten MKB-ondernemingen (bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen)); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
28-1-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 januari 2017, nr. BZ-2016.901544, tot wijziging van beleidsregels en vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidieverstrekking activiteiten MKB-ondernemingen (bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen)).]

Artikel II

Voor subsidieverstrekking in het kader van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 september 2016 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen) geldt voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2017 een subsidieplafond van:

  • a. € 2.400.000 voor individuele coaching;

  • b. € 1.425.000 voor deelname aan collectieve activiteiten;

  • c. € 900.000 voor kennisverwerving.

Artikel III

De minister verdeelt de beschikbare middelen per categorie, genoemd in artikel 1, in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het plafond zou worden overschreden, stelt de minister de volgorde van verstrekking vast door middel van loting. Aanvragen die in 2016 zijn ingediend en waarop voor 1 januari 2017 niet is beslist, gelden als aanvragen voor subsidieverstrekking ten laste van het subsidieplafond, vastgesteld in artikel 1.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,