Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006; Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Algemene wet bestuursrecht
Geldend vanaf
26-1-2008
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 16 januari 2008, nr. DCO/OO-002/08, houdende mandatering van bevoegdheden tot uitvoering van enkele programma’s op het gebied van het Internationaal Onderwijs

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6.1, 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Aan de voorzitter van de Stichting Nuffic (Nederlandse Organisatie voor internationale samenwerking in het Hoger Onderwijs en Onderzoek) wordt mandaat verleend om namens de Minister:

    • a. besluiten te nemen inzake subsidieverstrekking op grond van de artikelen 6.1.6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, overeenkomstig het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 18 december 2007, nr. DCO/OO-337/07, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiering op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

    • b. te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld onder a.

  • 2. De voorzitter kan van zijn op grond van het eerste lid gemandateerde bevoegdheid, ondermandaat verlenen aan functionarissen van de stichting Nuffic.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

,

A.G. Koenders