Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Private Sector Investeringsprogramma (tweede openstelling PSI-programma)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Private Sector Investeringsprogramma (tweede openstelling PSI-programma); Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Geldend vanaf
20-2-2014
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 4 juli 2013, nr. DJZ/BR/0534-2013, tot bekendmaking van de tweede openstelling van het Private Sector Investeringsprogramma en tot wijziging van de het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 4 december 2012, nr. DDE583/2012, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel I

Het nader bekend te maken subsidieplafond voor het tweede beoordelingstijdvak als bedoeld in artikel 4, derde lid, van het besluit van de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 4 december 2012, nr. DDE583/2012, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma wordt, onder het voorbehoud dat de begrotingswetgever voldoende middelen ter beschikking stelt, bepaald op € 54.000.000. Voor PSI in de Arabische regio (Algerije, Egypte, Irak, Jemen, Jordanië, Libië, Marokko, de Palestijnse gebieden en Tunesië) kunnen verplichtingen worden aangegaan tot een maximum van € 8.000.000. Voor alle overige PSI-landen kunnen verplichtingen worden aangegaan tot een maximum van € 46.000.000. Indien uit de beoordeling van de subsidieaanvragen voor één van deze categorieën blijkt dat onvoldoende aanvragen voor subsidiëring in aanmerking komen om het daarvoor bestemde deel van het subsidieplafond uit te putten, kunnen de daarmee gemoeide middelen worden benut voor subsidiëring van aanvragen uit de andere categorie, die aan de criteria van het beleidskader voldoen, maar wegens uitputting van het daarvoor bestemde deel van het subsidieplafond niet voor subsidiëring in aanmerking zouden komen.

Artikel II

[Wijzigt het Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Private Sector Investeringsprogramma.]

Artikel III

[Wijzigt het Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Private Sector Investeringsprogramma.]

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze: