Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit mandaat aan Projectdirecteur ORET Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit mandaat aan Projectdirecteur ORET Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006; Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006; Algemene wet bestuursrecht
Geldend vanaf
10-1-2007
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 20 december 2006, nr. DDE-1026/2006, tot verlening van een mandaat en tot wijziging van beleidsregels en van een subsidieplafond met het oog op subsidiƫring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (ORET)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken, de artikelen 7.2. en 7.3, onder h, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel I

  • 1. Aan de Projectdirecteur ORET van PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking:

    • a. besluiten te nemen inzake subsidieverlening op grond van de artikelen 7.2 en 7.3, onder h, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 overeenkomstig de daartoe vastgestelde beleidsregels (ORET) en

    • b. te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld onder a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

  • 2. De Projectdirecteur ORET van PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten.

  • 3. De Projectdirecteur ORET kan van zijn bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid, ondermandaat en machtiging verlenen aan functionarissen van PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. en Ecorys Nederland B.V. (Ecorys).

Artikel II

[Wijzigt het Vaststellingsbesluit beleidsregels subsidiƫring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (ORET).]

Artikel III

[Wijzigt het Besluit vaststelling Subsidieplafond ORET 2007.]

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt wat betreft de artikelen I en II terug tot en met 1 januari 2007.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven