Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO); Algemene wet bestuursrecht; Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
Geldend vanaf
10-12-2000
Geselecteerde elementen
Volledig
Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de Minister:

de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking;

b. het BIO:

het Beurzenprogramma voor Internationaal Onderwijsinstituten, bedoeld in het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 4 december 2000, kenmerk nr DCO/OO-470/00;

c. FION:

De Federatie van Internationaal Onderwijsinstellingen in Nederland.

Artikel 2

Aan de vice-voorzitter van FION wordt mandaat verleend om namens de Minister te besluiten op subsidieaanvragen die worden ingediend in het kader van het BIO.

Artikel 3

In de door gemandateerde te nemen besluiten in het kader van het BIO wordt dit mandaatbesluit aangehaald en wordt in de ondertekening vermeld:

`DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

namens deze

De Vice-Voorzitter van de FION

(naam)'

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking
namens deze:
De

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R. Keller