Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken

Titel regeling
Besluit mandaat Nederlands Jeugdinstituut (programma Stage en uitwisseling jongeren 2009)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Besluit mandaat Nederlands Jeugdinstituut (programma Stage en uitwisseling jongeren 2009); Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006; Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken; Algemene wet bestuursrecht
Geldend vanaf
1-1-2009
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 18 december 2008, nr. DJZ/BR/1144-08, tot het verlenen van mandaat aan het Nederlands Jeugdinstituut betreffende het programma Stage en uitwisseling jongeren 2009

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 9.1 en 9.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Aan de functionarissen van het Nederlands Jeugdinstituut die werkzaam zijn bij de afdeling Internationaal wordt mandaat verleend om van 1 januari 2009 tot en met 31 oktober 2009 namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking besluiten te nemen inzake subsidieverlening op grond van de artikelen 9.1 en 9.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, met inachtneming van de daartoe vastgestelde beleidsregels.

  • 2. Aan de functionarissen van het Nederlands Jeugdinstituut die belast zijn met dagelijkse leiding wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in het eerste lid, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hen in mandaat is genomen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.G. Koenders