Rijksoverheid

Wettenpocket Kaderwet SZW-subsidies

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
21-9-2022
Downloads
588
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Kaderwet SZW-subsidies. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Kaderwet SZW-subsidies  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2008
Ministeriele-regeling Aanvullende subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Aanwijzingsbesluit Uitvoering Van Beleid (Toetsingskamer STAP)  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2022
Ministeriele-regeling Bekendmaking gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 juli 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2017
Beleidsregel Beleidsregels AMIF en ISF 2014–2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2020
Ministeriele-regeling Beoordelingskader Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Besluit Beleidsregels SVB 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Besluit aanvullende vrijstelling termijn vaststellingsaanvraag Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren toezicht naleving verplichtingen ex art. 13 Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid  
 
Versie geldend vanaf : 11-11-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Beleidskader subsidie intensivering en verbreding regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 12-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader SLOA  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2016
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2023  
 
Versie geldend vanaf : 20-09-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase III 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 27-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring sportevenementen 2019–2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring transparantie over de kwaliteit van zorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidsregel subsidiëring Kickstart Medicatieoverdracht 2022  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 28-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten  
 
Versie geldend vanaf : 17-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels inzake de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëren eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 en intrekking Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling vergoedingen voorzitter en leden Comité van Experts subsidieregeling ESF 2007-2013/Actie A  
 
Versie geldend vanaf : 20-10-2010
Ministeriele-regeling Besluit versoepeling regels verantwoording Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit versoepeling subsidieregels uitbraak Coronavirus  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2020
Ministeriele-regeling Besluit wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom 2017 voor het kalenderjaar 2017 en vaststelling van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 10-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2018
Ministeriele-regeling Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Adviespanel beoordeling aanvragen Tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007-2013/Actie A  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2009
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie E  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2009
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Comité van experts Subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie Jeugd2  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-2009
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2020
Ministeriele-regeling Intrekkingsregeling Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2005
Ministeriele-regeling Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Maatwerkregeling ventilatie op scholen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2018
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
Ministeriele-regeling Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling cofinanciering sectorplannen  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
Ministeriele-regeling Regeling eenmalige uitkering Wvg 1998  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-1998
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Ministeriele-regeling Regeling opening aanvraagtijdvak op grond van de Regeling cofinanciering sectorplannen (herstructurering sociale werkvoorziening)  
 
Versie geldend vanaf : 16-04-2015
Ministeriele-regeling Regeling openstelling aanvraagtijdvak en vaststelling subsidieplafond 2013 binnen Regeling cofinanciering sectorplannen  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2014
Ministeriele-regeling Regeling openstelling aanvraagtijdvak en vaststelling subsidieplafond 2014 binnen Regeling cofinanciering sectorplannen  
 
Versie geldend vanaf : 14-01-2015
Ministeriele-regeling Regeling openstelling aanvraagtijdvak en vaststelling subsidieplafond 2015 binnen Regeling cofinanciering sectorplannen 2015  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2015
Ministeriele-regeling Regeling openstelling en vaststelling subsidieplafonds tweede aanvraagtijdvak en aanpassing subsidieplafonds eerste aanvraagtijdvak  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2017
Ministeriele-regeling Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling selectie voorlopers Rijke Schooldag  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidie zij-instroom  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg  
 
Versie geldend vanaf : 25-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2022  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling tijdelijke tegemoetkoming rijnvarenden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling tot aanpassing Regeling cofinanciering sectorplannen in verband met het vervallen RVU-tegemoetkoming alsmede enkele technische wijzigingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling wijziging einddatum subsidiabele periode voor projecten ex Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek, in verband met de coronacrisis  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2020
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 22-09-2004
Ministeriele-regeling SZW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 25-09-2008
Ministeriele-regeling Stimuleringsregeling E-health Thuis 2022  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2022
Ministeriele-regeling Stimuleringsregeling SWI  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1998
Ministeriele-regeling Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling 5a – MDT Continueren en opschalen  
 
Versie geldend vanaf : 10-06-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling AMIF, ISF en BMVI 2021–2027  
 
Versie geldend vanaf : 14-05-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling EFMB 2015–2023  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-2018
Ministeriele-regeling Subsidieregeling EGF 2014–2020  
 
Versie geldend vanaf : 28-02-2014
Ministeriele-regeling Subsidieregeling ESF 2014–2020  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling ESF+ 2021–2027  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Internationalisering po en vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling STAP-budget  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling School en omgeving  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Schoolkracht  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Wel in Ontwikkeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling capaciteitentesten 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling donatie in ziekenhuizen  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling expertisedeling onderwijs nieuwkomersleeringen  
 
Versie geldend vanaf : 09-09-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling gender- en LHBTI+-gelijkheid 2022–2027  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010  
 
Versie geldend vanaf : 14-10-2010
Ministeriele-regeling Subsidieregeling heterogene brugklassen  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling instructeursbeurs mbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling kanker & werkzoekenden  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2018
Ministeriele-regeling Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling nazorg mbo 2022/2023  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling opleidingsactiviteiten AIGT 2021–2026  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling pilot doorlopende begeleiding startende leraren 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg  
 
Versie geldend vanaf : 14-12-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen PO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tegemoetkoming kosten distributie zelftesten mbo en ho  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2017
Ministeriele-regeling Subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tweede lerarenopleiding  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden  
 
Versie geldend vanaf : 16-08-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 29-05-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling virtuele internationale samenwerkingsprojecten hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 20-11-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling zij-instroom PO G5  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2020
Ministeriele-regeling Tijdelijke Stimuleringsregeling CWI  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2001
Ministeriele-regeling Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2022
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2022
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling compensatie zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten bevallen in het tijdvak 7 mei 2005 tot 4 juni 2008  
 
Versie geldend vanaf : 15-05-2018
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling-BES Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN  
 
Versie geldend vanaf : 13-07-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2022
Ministeriele-regeling Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAP  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit subsidieplafonds, bedoeld in artikel 1.3 Subsidieregeling gender- en LHBTI+-gelijkheid 2022–2027  
 
Versie geldend vanaf : 16-04-2022
Ministeriele-regeling Vaststellingsregeling subsidieplafonds 2002 Subsidieregeling arbeidsomstandigheden  
 
Versie geldend vanaf : 12-12-2004
Ministeriele-regeling Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2022
Ministeriele-regeling Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2022
Ministeriele-regeling Wijziging Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, enz. (schrappen rapport van feitelijke bevindingen als vast onderdeel van financieel verslag)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling Wfsv, enz. (vereenvoudiging verantwoording en afdracht uitvoeringskosten van enkele begrotingsgefinancierde regelingen)  
 
Versie geldend vanaf : 07-09-2008
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling schoonmaakdiensten particulieren  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom (vaststellen subsidieplafonds 2021, herziening definitie zij-instromer in het mbo en aanvulling weigeringsgronden)  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom 2017 (aanwijzen trainingsprogramma, vaststellen nieuwe aanvraagtermijn trainingsprogramma’s en vaststellen regels in geval een zij-instromer het dienstverband beëindigt)  
 
Versie geldend vanaf : 08-05-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling SZW-subsidieregeling financiële ondersteuning arbeidsmiddelen (beëindiging)  
 
Versie geldend vanaf : 27-11-2008
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien) (invoering vernieuwde Actie E sociale innovatie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien) (ophogen subsidieplafond Actie E sociale innovatie en openstellen subsidietijdvak Actie C)  
 
Versie geldend vanaf : 16-12-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien), enz. (bewaartermijnen ESF stukken en verstrekking tegemoetkoming bewaarkosten Subsidieregeling ESF-3)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs (indexatie subsidiebedragen voor vervangingskosten leraren)  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2019
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021 (openstelling nieuw subsidietijdvak)  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021 (uitbreiding van de aanvraagmogelijkheden voor het tweede subsidietijdvak)  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling innoveren (introductie Wajong adviesvoucher)  
 
Versie geldend vanaf : 14-09-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2006
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2007)  
 
Versie geldend vanaf : 02-02-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2009)  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen, enz. (verlenging van termijn aanvragen voor subsidie)  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2004
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid  
 
Versie geldend vanaf : 20-05-2005
Ministeriele-regeling Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2022

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?