Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015; Wet op de omzetbelasting 1968; Wet op belastingen van rechtsverkeer; Algemene douanewet; Wet op de accijns; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet belasting zware motorrijtuigen; Wet belastingen op milieugrondslag; Provinciewet; Wet inkomstenbelasting 2001; Algemene wet inzake rijksbelastingen
Geldend vanaf
1-1-2015
Geselecteerde elementen
Volledig
Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 40 van de Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 54 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, artikel 9:6a van de Algemene douanewet, de artikelen 27a, 84c en 102a van de Wet op de accijns, de artikelen 13a, 15a en 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de artikelen 37d en 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, artikel 13 van de Wet belasting zware motorrijtuigen, artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag enartikel 222 van de Provinciewet, in samenhang met de artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 67cb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel II

[Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel III

[Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel IV

[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel V

[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel VI

[Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]

Artikel VII

[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel VIII

[Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel IX

Artikel 84a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing op de in artikel III, onderdeel A, opgenomen verhogingen van accijns.

Artikel X

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

  • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes