Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011; Wet inkomstenbelasting 2001; Wet op de loonbelasting 1964; Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen; Wet op de vennootschapsbelasting 1969; Wet op de dividendbelasting 1965; Successiewet 1956; Wet op belastingen van rechtsverkeer; Wet op de omzetbelasting 1968; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Algemene douanewet; Algemeen douanebesluit; Wet op de accijns; Algemene wet inzake rijksbelastingen; Wet openbaarheid van bestuur; Invorderingswet 1990; Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken; Wet waardering onroerende zaken; Wet belastingen op milieugrondslag; Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; Besluit voorkoming dubbele belasting 2001; Belastingwet BES; Provinciewet; Gemeentewet; Waterschapswet
Geldend vanaf
1-1-2012
Geselecteerde elementen
Volledig
Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende wat 3.13, eerste lid, onderdeel g, van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft, na overleg met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
Handelende wat artikel 3.13, eerste lid, onderdeel i, van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft, in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu;
Handelende wat artikel 3.22 van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft, in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu;
Handelende wat artikel 3.31 van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en na overleg met de Minister van Infrastructuur en Milieu;
Gelet op de artikelen 2.2, 2.5, 3.13, 3.22, 3.31, 3.34, 3.36, 3.38, 3.42, 3.42a, 3.52, 3.104, 4.7, 6.15, 6.17, 6.25 en 8.9a van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 6, 11, 25 en 39c van de Wet op de loonbelasting 1964, de artikelen 5, 6, 14 en 32 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, de artikelen 8, 9, 15 en 15g van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, artikel 10 van de Wet op de dividendbelasting 1965, artikel 33 van de Successiewet 1956, artikel 15 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970, de artikelen 8 en 37a van de Wet op de omzetbelasting 1968,tabel IIvan de Wet op de omzetbelasting 1968, de artikelen 8, 10, 10c, 14a, 14b, 15a en 16 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de artikelen 15, 24a en 24b van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, de artikelen 2:1, 6:3, 9:5 en 10:11 van de Algemene douanewet, artikel 3:2 van het Algemeen douanebesluit, de artikelen 66, 71, 71d, 71h, 73, 75, 76, 77, 78, 79, van de Wet op de accijns, de artikelen 2, 3, 5b, 5c, 53, 62 en 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 14 van de Wet openbaarheid bestuur, de artikelen 18 en 26 van de Invorderingswet 1990, artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken, artikel 69 van de Wet belastingen op milieugrondslag, de artikelen 8, 31 en 46 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, artikel 2a van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de artikelen 6, 11, 34 en 58 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, de artikelen 6.11, en 8.19 van de Belastingwet BES en – in samenhang met artikel 26 van de Invorderingswet 1990 – artikel 232e van de Provinciewet, artikel 255 van de Gemeentewet en artikel 144 van de Waterschapswet;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Wijzigt de Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001.]

Artikel III

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001.]

Artikel IV

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.]

Artikel V

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001.]

Artikel VI

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering.]

Artikel VII

[Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971.]

Artikel VIII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling fiscale eenheid en voorkoming dubbele belasting 2003.]

Artikel IX

[Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965.]

Artikel X

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting.]

Artikel XI

[Wijzigt de Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering.]

Artikel XII

[Wijzigt de Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting voor investeringen in stedelijke herstructurering.]

Artikel XIII

[Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.]

Artikel XIV

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XV

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XVI

[Wijzigt de Algemene douaneregeling.]

Artikel XVII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling accijns.]

Artikel XVIII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling accijns.]

Artikel XIX

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]

Artikel XX

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003.]

Artikel XXI

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Wob Financiën.]

Artikel XXII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.]

Artikel XXIII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken.]

Artikel XXIV

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXV

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel XXVI

De Uitvoeringsregeling Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 wordt ingetrokken.

Artikel XXVII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Belastingwet BES.]

Artikel XXVIII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010.]

Artikel XXIX

  • 1. Artikel 4c, vierde lid, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994, zoals dit artikel op 31 december 2011 luidde, blijft van toepassing, ingeval voor een personenauto, een bestelauto of een motorrijwiel een vermindering van belasting geldt met betrekking tot niet ingegane tijdvakken die vóór 1 januari 2012 zijn betaald op de voet van artikel 28 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, zoals dit artikel luidde op 31 december 2011.

  • 2. Artikel 4c, vierde lid, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994, zoals dit artikel luidde op 31 december 2011, is van overeenkomstige toepassing, ingeval voor een autobus een vermindering van belasting geldt met betrekking tot niet ingegane tijdvakken die vóór 1 januari 2012 zijn betaald op de voet van artikel 49 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, zoals dit artikel luidde op 31 december 2011.

Artikel XXX

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 december 2011
De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers