Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns); Wet inkomstenbelasting 2001; Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; Wet op de loonbelasting 1964; Wet op de vennootschapsbelasting 1969; Wet op de omzetbelasting 1968; Wet op belastingen van rechtsverkeer; Algemene douanewet; Wet op de accijns; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet belastingen op milieugrondslag; Algemene wet inzake rijksbelastingen; Invorderingswet 1990; Registratiewet 1970; Belastingwet BES; Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag
Geldend vanaf
1-1-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 december 2015, nr. DB/2015/465M, tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen inzake de fiscaliteit, toeslagen en douane alsmede van de Wet op de accijns

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende wat de artikelen 3.13 en 3.22 van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu;
Handelende wat artikel 47 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen betreft in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Wonen en Rijksdienst;
Handelende wat artikel 15 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer betreft in overeenstemming met de Minister voor Wonen en Rijksdienst;
Gelet op de artikelen 2.7, 3.13, 3.22, 3.104, 3.119g, 4.7, 6.17 en 8.9a van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 25 en 47 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de artikelen 13, 25, 28, 28a, 29, 31 en 33 van de Wet op de loonbelasting 1964, de artikelen 7 en 9 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de artikelen 11 en 17e en tabel I van de Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 15 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de artikelen 2:1, 6:1 en 6:3 van de Algemene douanewet, de artikelen 36 en 78 van de Wet op de accijns, artikel 3 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, de artikelen 14, 23, 25, 44, 47, 50, 60, 64, 70a en 93 van de Wet belastingen op milieugrondslag, de artikelen 3, 3a en 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 7a, 25, 26, 34, 35 en 67 van de Invorderingswet 1990, artikel 10 van de Registratiewet 1970, artikel 8.21 van de Belastingwet BES en de artikelen 21c, 22 en 28 van het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel III

In afwijking van artikel 9, derde lid, van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen kan een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dat artikel met betrekking tot een onherroepelijk geworden toekenning zorgtoeslag of toekenning kindgebonden budget over de berekeningsjaren 2013 en 2014, worden gedaan tot en met 30 juni 2016, mits het verzoek geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op bezittingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, van dat artikel.

Artikel IV

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001.]

Artikel V

De artikelen 7.9, derde lid, 8.1 en 9.4, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 zijn van overeenkomstige toepassing op tegemoetkomingen als bedoeld in artikel 11a van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten zoals dat luidde op 31 december 2015.

Artikel VI

[Wijzigt de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte.]

Artikel VII

[Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971.]

Artikel VIII

[Wijzigt de Regeling functionele valuta.]

Artikel IX

[Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.]

Artikel X

[Wijzigt de Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering.]

Artikel XI

[Wijzigt de Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting voor investeringen in stedelijke herstructurering.]

Artikel XII

[Wijzigt de Algemene douaneregeling.]

Artikel XIII

[Wijzigt de Algemene douaneregeling.]

Artikel XIV

[Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XV

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling accijns.]

Artikel XVI

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.]

Artikel XVII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.]

Artikel XVIII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XIX

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XX

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XXI

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]

Artikel XXII

[Wijzigt de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst.]

Artikel XXIII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003.]

Artikel XXIV

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.]

Artikel XXV

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004.]

Artikel XXVI

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Belastingwet BES.]

Artikel XXVII

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat:

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes