Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns; Wet inkomstenbelasting 2001; Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001; Wet op de loonbelasting 1964; Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965; Wet op de vennootschapsbelasting 1969; Wet op de dividendbelasting 1965; Successiewet 1956; Wet op belastingen van rechtsverkeer; Registratiewet 1970; Wet op de omzetbelasting 1968; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet belasting zware motorrijtuigen; Algemene douanewet; Wet op de accijns; Wet belastingen op milieugrondslag; Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken; Algemene wet inzake rijksbelastingen; Invorderingswet 1990; Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen; Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken; Wet waardering onroerende zaken; Belastingwet BES; Ziektewet; Werkloosheidswet; Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet; Ambtenarenreglement Staten-Generaal; Belastingplan 2011; Kaderwet subsidies I en M
Geldend vanaf
1-4-2012
Geselecteerde elementen
Volledig
Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende wat de artikelen 3.13, eerste lid, onderdeel g en 3.34 van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
Handelende wat de artikel 3.42, 5.14, zevende lid, en 10.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft, in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;
Handelende wat artikel 5a, eerste lid, van het besluit van 24 december 1986, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 5 van de Ziektewet, artikel 5 van de Werkloosheidswet (Stb. 655) en artikel 2.3, derde lid, van het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen betreft, in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Handelende wat artikel 28, tweede lid, onderdeel d, van de Wet belasting op milieugrondslag en artikel 3 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat betreft, in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu;
Handelende wat artikelen 21c en 34g van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikelen 34c en 69a van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal betreft, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op de artikelen 3.13, eerste lid, onderdeel g, 3.17, 3.34, 3.38, 3.42, 3.55, 3.56, 3.57, 3.119a, 4.17a, negende lid, 4.41, 5.14, eerste, vijfde, zevende en achtste lid, 5.15, eerste, vijfde en zevende lid, 5.17, derde lid, onderdeel b, 5.18a, eerste, vijfde en zevende lid, 6.15, 6.17, eerste lid, onderdeel f, 6.26, 6.33, onderdelen b en c, 9.6 en 10.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 14 en 14a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, de artikelen 5b, 6, 11a, 11b, 13, 15a, tweede lid, 19a, eerste lid, onderdeel e, onder 1°, 19g, 25, vierde lid, 27, 28, eerste lid, onderdelen a en g, 29, 31a, 32ba, 35, 35g en 39c van de Wet op de loonbelasting 1964, de artikelen 8, 10ca en 10d van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, de artikelen 5, zevende lid, 6, derde lid, en 14, eerste lid, onderdeel d, en zevende lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, de artikelen 7, 14a, 14b en 23c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de artikelen 4, 9 en 10 van de Wet op de dividendbelasting 1965, de artikelen 33, onder 5° en 6° en 35e, zesde lid, van de Successiewet 1956, artikel 15, eerste lid, onderdelen n en o van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970, de artikelen 10 en 13 van de Registratiewet 1970, de artikelen 15, zesde lid, 21, onderdeel d, artikel 25, eerste lid, 28p en 28zb, vierde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, de artikelen 9, elfde lid, 9a, tweede lid, 9b, derde lid, 9c, vierde lid en 10, achtste lid, van de Wet belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, artikel 15, derde lid, van de Wet motorrijtuigenbelasting 1994, de artikelen 11, derde lid en 14a, achtste lid, van de Wet belasting zware motorrijtuigen, artikel 2:1 van de Algemene douanewet, de artikelen 7, achtste lid, 26, achtste lid, 35a, 56, zesde lid, 63, eerste lid, 68, tweede lid, 69a, derde lid, 70, zesde lid, 71, tweede lid, 71a, tweede lid, 71b, vierde lid, 71c, vierde lid, 71d, vierde lid, 71e, vierde lid, 71f, vierde lid, 71g, eerste lid, 71h, tweede en vijfde lid, 76a, derde lid, 78, vierde lid, 79, derde lid en 84, tweede lid, van de Wet op de accijns, artikel 28, tweede lid, onderdeel d, van de Wet belastingen op milieugrondslag, de artikelen 7, eerste lid, 32, vierde lid, 33, tweede lid, 35, tweede lid, en 36 van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten, de artikelen 2, 3, 6, 19, 21k, 38, 39, 47b, 53, 67en 84 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 2, eerste lid, onderdeel i, 25, vijfde, zesde, achtste, negende en twintigste lid, 26, eerste, tweede en derde lid en 67 van de Invorderingswet 1990, de artikelen 21a en 31 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de artikelen 2 en 4a van de Wet op internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken, artikel 8.1 van de Belastingwet BES, artikel 5a, eerste lid, van het besluit van 24 december 1986, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 5 van de Ziektewet en artikel 5 van de Werkloosheidswet (Stb. 655), artikel 2.3, derde lid, van het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 3 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat, artikelen 21c en 34g van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, de artikelen 34c en 69a van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal en artikel XXVI van het Belastingplan 2011;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001.]

Artikel III

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001.]

Artikel IV

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.]

Artikel V

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering.]

Artikel VI

[Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971.]

Artikel VII

[Wijzigt de Regeling functionele valuta.]

Artikel VIII

[Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965.]

Artikel IX

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting.]

Artikel X

[Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking Registratiewet 1970.]

Artikel XI

[Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.]

Artikel XII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XIII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XIV

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling belasting zware motorrijtuigen.]

Artikel XV

[Wijzigt de Algemene douaneregeling.]

Artikel XVI

[Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XVII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling accijns.]

Artikel XVIII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XIX

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.]

Artikel XX

[Wijzigt de Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering.]

Artikel XXI

[Wijzigt de Regeling vrijstelling overdrachtsbelasting voor investeringen in stedelijke herstructurering.]

Artikel XXII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]

Artikel XXIII

Op subsidieaanvragen die zijn ingediend onder toepassing van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997 blijft artikel 43c, eerste lid, onderdeel d, onder 1°, van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, zoals dat luidde op 31 december 2008, van toepassing.

Artikel XXIV

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003.]

Artikel XXV

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.]

Artikel XXVI

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel XXVII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Artikel XXVIII

[Wijzigt de Regeling Stuf-WOZ.]

Artikel XXIX

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010.]

Artikel XXX

[Wijzigt de Regeling groenprojecten buitenland 2002.]

Artikel XXXI

[Wijzigt de Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen.]

Artikel XXXII

[Wijzigt de Regeling Wfsv.]

Artikel XXXIII

[Wijzigt de Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat.]

Artikel XXXIV

[Wijzigt de Tijdelijke subsidieregeling innovatie binnenvaart.]

Artikel XXXV

[Wijzigt de Tijdelijke subsidieregeling maritieme innovatie.]

Artikel XXXVI

[Wijzigt de Tijdelijke subsidieregeling Wereldwijd Werken met Water.]

Artikel XXXVII

[Wijzigt de Levensloopregeling rijkspersoneel.]

Artikel XXXVIII

[Wijzigt de IKAP-regeling rijkspersoneel.]

Artikel XXXIX

  • 3. In afwijking van het eerste lid treedt artikel XXVIII in werking met ingang van 1 april 2011.

  • 5. In afwijking van het eerste lid treedt artikel XVII, onderdelen A en Q, in werking op hetzelfde tijdstip als waarop artikel XIV, onderdeel B, van Overige fiscale maatregelen 2011 in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 december 2010
De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers