Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Wijzigingsregeling diverse regelingen m.b.t. de kentekenregistratie en i.v.m. de implementatie van richtlijn nr. 1999/37/EG inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling diverse regelingen m.b.t. de kentekenregistratie en i.v.m. de implementatie van richtlijn nr. 1999/37/EG inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen; Wegenverkeerswet 1994; Kentekenreglement; Besluit personenvervoer 2000; Wet personenvervoer 2000; Burgerlijk Wetboek Boek 5; Wet Infrastructuurfonds; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Spoorwegwet 1875; Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout); Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; Arbeidstijdenwet; Wetboek van Strafvordering
Geldend vanaf
31-5-2004
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling houdende wijziging van diverse regelingen met betrekking tot de kentekenregistratie en enkele andere regelingen in verband met de implementatie van richtlijn nr. 1999/37/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen (PbEG L 138)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 1999/37/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen (PbEG L 138) alsmede op de artikelen 4q, tweede lid, 36, derde en achtste lid, 50, vijfde lid, 62, vierde lid, 70a, derde lid, 83, vierde lid, 100, derde lid, en 106, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 1, onderdeel f, 25, eerste lid, 26, tweede lid, 28, tweede lid, 29, eerste lid, 30, tweede lid, 31, tweede lid, 32, tweede lid, 33, eerste lid, 35, 37, vijfde en zesde lid, 50, 51, 58b, tweede lid, 58c, achtste lid, onder c, 58d, tweede lid, 58e, tweede en vierde lid, 58f, eerste lid, en 58g, tweede lid, van het Kentekenreglement en artikel 80, derde lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Erkenningsregeling APK.]

Artikel II

[Wijzigt de Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten.]

Artikel III

[Wijzigt de Erkenningsregeling snelheidsbegrenzers.]

Artikel IV

[Wijzigt de LPG-erkenningsregeling.]

Artikel V

[Wijzigt de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad.]

Artikel VI

[Wijzigt de Regeling kentekenbewijzen.]

Artikel VII

[Wijzigt de Regeling kostencomponent tarief deel I kentekenbewijs.]

Artikel VIII

[Wijzigt de Regeling legitimatievoorschriften kentekenbewijzen en kentekenplaten.]

Artikel IX

[Wijzigt de Regeling permanente eisen taxi’s.]

Artikel X

[Wijzigt de Regeling schorsing geldigheid kentekenbewijs.]

Artikel XI

Kentekenbewijzen, delen van kentekenbewijzen, vrijwaringsbewijzen, ontvangstbewijzen en uitvoerverklaringen, voor 31 mei 2004 afgegeven volgens de modellen in de Regeling kentekenbewijzen, behouden hun geldigheid totdat zij op basis van de Wegenverkeerswet 1994 hun geldigheid verliezen.

Artikel XII

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 mei 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs