Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen; Wet inkomstenbelasting 2001; Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; Wet op de loonbelasting 1964; Wet op de accijns; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken; Algemene wet inzake rijksbelastingen; Invorderingswet 1990; Registratiewet 1970
Geldend vanaf
1-1-2015
Geselecteerde elementen
Volledig
Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen alsmede invoering van een regeling voor de toepassing van artikel 122ca van de Wet financiering sociale verzekeringen

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende wat artikel 3.13 van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft, in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu;
Handelende wat artikel 3.42 van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en na overleg met de Minister van Infrastructuur en Milieu;
Handelende wat artikel 122ca van de Wet financiering sociale verzekeringen betreft, in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op de artikelen 3.13, 3.42, 3.87, 5.14 en 6.14 van de Wet inkomstenbelasting 2001, artikel 25 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de artikelen 28, 28a, 29, 31 en 33 van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 122ca van de Wet financiering sociale verzekeringen, de artikelen 27, 69a,70 en 91 van de Wet op de accijns, de artikelen 3, 8, 9, 10, 14a, 15a en 16 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de artikelen 3 en 15 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, de artikelen 3, 4, 5, 7, 10, 20, 32 en 33 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, artikel 14 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken in samenhang met de artikelen 40 en 41 van de Wet op de accijns, de artikelen 15, 23 en 29 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken in samenhang met respectievelijk de artikelen 42, 56 en 65 van de Wet op de accijns, artikel 31 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken in samenhang met de artikelen 68 en 69 van de Wet op de accijns, de artikelen 62 en 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 7a, 19, 26, 67 en 70b van de Invorderingswet 1990 en artikel 10 van de Registratiewet 1970;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel III

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.]

Artikel IV

[Wijzigt de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte.]

Artikel V

Voor de toepassing van artikel 122ca, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt niet in aanmerking genomen de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aangegeven basispremie, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van die wet, die het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is verschuldigd over op grond van de Ziektewet, de Wet arbeid en zorg, de Werkloosheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen verstrekte uitkeringen.

Artikel VI

[Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.]

Artikel VII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling accijns.]

Artikel VIII

[Wijzigt de Algemene douaneregeling.]

Artikel IX

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel X

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XI

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.]

Artikel XII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]

Artikel XIII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.]

Artikel XIV

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001.]

Artikel XV

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

  • 4. Artikel V werkt terug tot en met 24 december 2013.

  • 9. In afwijking van het eerste lid treedt artikel III, onderdelen A, B, onder 1, en C, in werking op het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 9 september 2013 ingediende voorstel van wet tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (Kamerstukken 33 726) tot wet is verheven en die wet in werking treedt, en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes