Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013; Wet inkomstenbelasting 2001; Wet op de loonbelasting 1964; Registratiewet 1970; Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken; Wet waardering onroerende zaken; Successiewet 1956; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Algemene douanewet; Wet op de accijns; Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken; Wet belastingen op milieugrondslag; Algemene wet inzake rijksbelastingen; Invorderingswet 1990; Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; Belastingwet BES; Douane- en Accijnswet BES; Belastingplan 2014
Geldend vanaf
30-4-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 december 2013, nr. DB 2013/599M tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen en van enige overige uitvoeringsregelingen alsmede van de Wet belastingen op milieugrondslag

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende wat artikel 3.22 van de Wet inkomstenbelasting 2001 betreft, in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu;
Handelende wat artikel 122ca van de Wet financiering sociale verzekeringen betreft, in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Handelende wat artikel 2.66 van de Douane- en Accijnswet BES betreft, in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie;
Gelet op de artikelen 1.5, 3.22, 3.36, 3.42, 3.42a, 3.119c, 3.119e, 3.119g, 6.15, 6.17, 6.18, 6.38, 8.14a, 8.14b, 9.2, 10.10, 10bis.1 en 10bis.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 13bis, 25, 28, 28a, 29, 33, 35d en 39c van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 122ca van de Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 10 van de Registratiewet 1970, artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken, artikel 33 en 33a van de Successiewet, artikel 3 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, artikel 3 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, de artikelen 1:3, 2:1, 6:1 en 9:5 van de Algemene douanewet, de artikelen 38, 56, 64, 73, 91 en 95 van de Wet op de accijns, artikel 10 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, de artikelen 14 en 23 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken in samenhang met de artikelen 40 respectievelijk 56 van de Wet op de accijns, de artikelen 25 en 59a van de Wet belastingen op milieugrondslag, de artikelen 3, 8, 19, 49a, 67 en 71 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 7a, 26, 67, 70b en 70ba van de Invorderingswet 1990, de artikelen 6, 9 en 25 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, artikel 8.11 van de Belastingwet BES, artikel 2.66 van de Douane- en Accijnswet BES en artikel XXXVI van het Belastingplan 2014.

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Wijzigt de Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001.]

Artikel III

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001.]

Artikel IV

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.]

Artikel V

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001.]

Artikel VI

[Wijzigt de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte.]

Artikel VII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering.]

Artikel VIII

[Vervallen]

Artikel IX

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting.]

Artikel X

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.]

Artikel XI

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XII

[Wijzigt de Algemene douaneregeling.]

Artikel XIII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling accijns.]

Artikel XIV

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.]

Artikel XV

[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XVI

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XVII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XVIII

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 wordt met ingang van 1 april 2014 de periode van 1 april 2014 tot en met 30 september 2014 aangemerkt als het tijdvak waarover de in die periode verschuldigd geworden afvalstoffenbelasting moet worden betaald.

Artikel XIX

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]

Artikel XX

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003.]

Artikel XXI

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN.]

Artikel XXII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.]

Artikel XXIII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel XXIV

[Wijzigt de Regeling Stuf-WOZ.]

Artikel XXV

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Belastingwet BES.]

Artikel XXVI

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010.]

Artikel XXVII

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES.]

Artikel XXVIII

  • 4. In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel M, in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel G, van Overige fiscale maatregelen 2014 in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën

F.H.H. Weekers