Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, enz.
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer, enz.; Wet personenvervoer 2000; Besluit personenvervoer 2000; Burgerlijk Wetboek Boek 5; Wet Infrastructuurfonds; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Spoorwegwet 1875; Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout); Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; Wegenverkeerswet 1994; Arbeidstijdenwet; Wetboek van Strafvordering
Geldend vanaf
1-1-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 18 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/246521, houdende wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer (indexering 2013), houdende wijziging van de Regeling taxibestuurders 2005 (aanpassing exameneis taxibestuurders) en houdende vrijstelling van de verplichting om het vergunningbewijs op zichtbare wijze in de taxi te plaatsen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 76, vijfde lid, en 81, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000, en artikel 82, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer.]

Artikel II

[Wijzigt de Regeling taxibestuurders 2005.]

Artikel III

[Vervallen]

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2013, met uitzondering van de artikelen I en II die in werking treden met ingang van 1 februari 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld