Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011, enz. (diverse aanpassingen en omvorming Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen naar publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan)
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011, enz. (diverse aanpassingen en omvorming Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen naar publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan); Wegenverkeerswet 1994; Besluit personenvervoer 2000; Wet personenvervoer 2000; Burgerlijk Wetboek Boek 5; Wet Infrastructuurfonds; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Spoorwegwet 1875; Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout); Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; Arbeidstijdenwet; Wetboek van Strafvordering
Geldend vanaf
1-1-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 september, nr. IENM/BSK-2015/148123, tot wijziging van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 in verband met diverse aanpassingen, alsmede de aanpassing van enkele regelingen ten gevolge van de omvorming van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen naar publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 130, eerste lid, 132a, tweede en derde lid, 132c, zesde en zevende lid, 133, vierde en vijfde lid, en 134, derde, lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 82, eerste lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011.]

Artikel II

[Wijzigt het Instellingsbesluit Ambtelijke adviescommissie LZV.]

Artikel III

[Wijzigt de Regeling taxibestuurders 2005.]

Artikel IV

Artikel I, onderdeel J, van deze regeling is alleen van toepassing op na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling begane feiten.

Artikel V

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016, met uitzondering van de artikelen I, onderdelen A en K, en II en III, die in werking treden met ingang van 1 oktober 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen