Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013); Wet inkomstenbelasting 2001; Wet op de loonbelasting 1964; Wet op de vennootschapsbelasting 1969; Successiewet 1956; Wet op belastingen van rechtsverkeer; Wet op de omzetbelasting 1968; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet belasting zware motorrijtuigen; Wet op de accijns; Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken; Invorderingswet 1990; Wet belastingen op milieugrondslag; Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen; Algemene wet inzake rijksbelastingen; Belastingwet BES; Douane- en Accijnswet BES
Geldend vanaf
1-7-2013
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 26 november 2012, DV/2012/459;
Gelet op de artikelen 5.20 en 10.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 31a en 32bd van de Wet op de loonbelasting 1964, de artikelen 12b, 14c en 15 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, artikel 21 van de Successiewet 1956, de artikelen 13 en 15 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de artikelen 8 en 12 van de Wet op de omzetbelasting 1968, de artikelen 14 en 14b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de artikelen 23a, 24a, 37b, 72 en 73 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, artikel 15 van de Wet belasting zware motorrijtuigen, de artikelen 42a, 64, 65, 66, 70, 71g, 71h, 75, 85 en 91 van de Wet op de accijns, artikel 29 van de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten, artikel 28 van de Invorderingswet 1990, de artikelen 44, 45 en 59 van de Wet belastingen op milieugrondslag, artikel 8 van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, artikel 38 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 8.39 van de Belastingwet BES en de artikelen 2.26, 2.99, 4.4, 4.5, 4.49, 4.50a en 4.58 van de Douane- en Accijnswet BES;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 12 december 2012, nr. W06.12.0479/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 17 december 2012, nr. DB/2012/494 U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.]

Artikel III

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 zoals dat luidde op 31 december 2010 wordt als volgt gewijzigd:

  • A In artikel 8 wordt na het derde lid, onder vernummering van het vierde tot en met zevende lid tot vijfde tot en met achtste lid, een lid ingevoegd, luidende:

    • 4. De in het tweede lid, onderdeel b, onder 2°, opgenomen voorwaarde geldt niet indien de door een inhoudingsplichtige uit een ander land aangeworven, of naar een inhoudingsplichtige gezonden werknemer in de zin van artikel 2 van de wet meer dan twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van een eerdere tewerkstelling in Nederland woonachtig was op een afstand van meer dan 150 kilometer van de grens van Nederland exclusief de territoriale zee van Nederland en de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, en die eerdere tewerkstelling niet eerder dan acht jaren voor de nieuwe tewerkstelling is aangevangen.

  • B In artikel 9b, eerste lid, wordt «ingaande op de eerste dag van de tewerkstelling door de inhoudingsplichtige» vervangen door: ingaande op de eerste dag van de tewerkstelling door de inhoudingsplichtige en eindigende op de laatste dag van het loontijdvak na het loontijdvak waarin die tewerkstelling is geëindigd.

Artikel IV

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971.]

Artikel V

[Wijzigt het Besluit fiscale eenheid 2003.]

Artikel VI

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956.]

Artikel VII

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel VIII

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.]

Artikel IX

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel X

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel XI

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen.]

Artikel XII

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit accijns.]

Artikel XIII

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten.]

Artikel XIV

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990.]

Artikel XV

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XVI

Het Besluit vrijstelling energiebelasting op elektriciteit bij convenanten wordt ingetrokken.

Artikel XVII

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Artikel XVIII

[Wijzigt het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.]

Artikel XIX

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Belastingwet BES.]

Artikel XX

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Douane- en Accijnswet BES.]

Artikel XXI

Het in artikel VII, onderdeel B, opgenomen artikel 3a van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer geldt tevens voor de gevallen waarbij het goed niet eerder dan zes maanden voor 1 november 2012 voor het eerst in gebruik is genomen of is verhuurd.

Artikel XXII

  • 2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel V in werking met ingang van de dag die is gelegen acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

  • 3. In afwijking van het eerste lid treedt artikel VIII, onderdeel B, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  • 4. In afwijking van het eerste lid treedt artikel VIII, onderdeel C, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen van het te wijzigen artikel verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 december 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers