Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen); Wet inkomstenbelasting 2001; Wet op de loonbelasting 1964; Successiewet 1956; Wet op belastingen van rechtsverkeer; Wet op de omzetbelasting 1968; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994; Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken; Wet belastingen op milieugrondslag; Algemene wet bestuursrecht; Algemene wet inzake rijksbelastingen; Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen; Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
Geldend vanaf
1-8-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 23 december 2015 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 23 november 2015, nr. IZV/2015/984;
Gelet op de artikelen 3.54, 3.127, 4.21, 4.25, 6.1, 7.6 en 10.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 18g, 33 en 34 van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 75 van de Successiewet 1956, artikel 15 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de artikelen 9 en 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 15 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de artikelen 23a en 71 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, de artikelen 28, 29 en 32 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, de artikelen 44, 45, 60, 64, 70, 70a en 93 van de Wet belastingen op milieugrondslag, artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 38 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 38a van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 11 van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 december 2015, nr. W06.15.0414/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 18 december 2015, nr. DB/2015/458;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.]

Artikel III

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956.]

Artikel IV

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel V

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.]

Artikel VI

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.]

Artikel VII

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.]

Artikel VIII

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel IX

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.]

Artikel X

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XI

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XII

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XIII

[Wijzigt het Besluit proceskosten bestuursrecht.]

Artikel XIV

[Wijzigt het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.]

Artikel XV

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel XVI

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Artikel XVII

  • 1. Artikel 19a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 is van overeenkomstige toepassing op tegemoetkomingen als bedoeld in de artikelen 2 en 11a van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten zoals deze luidden op 31 december 2015.

  • 2. Artikel 11 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 is van overeenkomstige toepassing op uitkeringen ingevolge artikel 11a van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten zoals dit luidde op 31 december 2015.

Artikel XVIII

  • 3. In afwijking van het eerste lid treedt artikel XI in werking met ingang van het van toepassing worden van de artikelen XLII en L van het Belastingplan 2016.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.

Wassenaar, 23 december 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën,

E.D. Wiebes