Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Kentekenreglement, enz. (implementatie richtlijn inzake kentekenbewijzen van motorvoertuigen)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Kentekenreglement, enz. (implementatie richtlijn inzake kentekenbewijzen van motorvoertuigen); Wegenverkeerswet 1994; Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992; Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
Geldend vanaf
31-5-2004
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 3 mei 2004, houdende wijziging van het Kentekenreglement, het Voertuigreglement en enkele andere besluiten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 1999/37/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen (PbEG L 138)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 maart 2004, nr. HDJZ/AWW/2004-219, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op richtlijn nr. 1999/37/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen (PbEG L 138) alsmede op de artikelen 4q, tweede lid, 36, eerste en tweede lid, 37, derde lid, 38, eerste lid, 46, eerste lid, 47, 49, eerste lid, onder d, 50, eerste en vijfde lid, 55, eerste lid, 58, 59, 60, eerste, derde, vierde en zevende lid, 62, tweede lid, 67, derde en vijfde lid, 70, 76, eerste lid, 99, derde lid, en 160, eerste lid, onder a, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 16, eerste lid, van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 en artikel 72, eerste lid, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994;
De Raad van State gehoord (advies van 14 april 2004, nr. W09.04.0098/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 april 2004, nr. HDJZ/AWW/2004-942, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Kentekenreglement.]

Artikel II

[Wijzigt het Voertuigreglement.]

Artikel III

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel IV

[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel V

De artikelen 1, onder f, 2, eerste lid, 17, 18, eerste en tweede lid, 35, eerste en tweede lid, 38, tweede lid, en 50, eerste en tweede lid, van het Kentekenreglement, zoals deze artikelen luidden voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijven van kracht ten aanzien van voor die datum afgegeven kentekenbewijzen.

Artikel VI

De artikelen 31, 32, 33 en 39 van het Kentekenreglement, zoals deze artikelen luidden voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijven van kracht ten aanzien van voor die datum afgegeven driedelige kentekenbewijzen alsmede ten aanzien van kentekenbewijzen die bestaan uit een voor die datum afgegeven deel I, een deel I B en een overschrijvingsbewijs.

Artikel VII

Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 mei 2004.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 mei 2004

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs